Ethics for Reviewer

บทบาทหน้าที่ของผุู้ทรงคุุณวุฒิประเมินบทความ

             1. ผุู้ทรงคุุณวุฒิประเมินบทความจะต้องไม่เปิดเผยหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความไปเผยแพร่ในระหว่างการประเมินบทความ หรือนำข้อมูลจากบทความไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

             2. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องประเมินบทความที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มข้นและให้ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์กับผู้เขียน

             3. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องประเมินบทความที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามระยเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เขียนบทความ

             4. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาบทความโดยใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองกับเนื้อหาของความ หากพบว่าเนื้อหาของบทความไม่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตนเองจะต้องแจ้งให้บรรณาธิการของวารสารรับทราบโดยเร็วและปฏิเสธในการประเมินบทความนั้น

             5. ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องประเมินบทความโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการประเมินบทความ ไม่เอนเอียงหรือมีอคติต่อเนื้อหาบทความ ประเมินโดยใช้หลักทฤษฎีเชิงวิชาการมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินบทความนั้นๆ โดยจะต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตนโดยปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ