การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กไทย

Main Article Content

โอภาส สุขหวาน
พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ศุภวรรณ สัจจพิบูล
รังรอง สมมิตร
กัมปนาท บริบูรณ์
สมปอง ใจดีเฉย
อดิสรณ์ เรืองกิจจานนท์

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กไทย โดยการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คณะทำงานที่ร่วมกันดำเนินการ ได้แก่ คณะวิจัย นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน ของโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 – กรกฎาคม 2559 ทำการหาประสิทธิภาพการของส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กไทย ในด้านความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ด้านพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทย รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยขั้นตอนการดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น ตอนที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยผู้ให้ข้อมูลได้แก่ คณะวิจัย ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี รวมทั้งสิ้น 10 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกต (Observe) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group) และสังเคราะห์เพื่อให้เห็นโครงสร้างของความต้องการในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และนำเสนอข้อสรุปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตอนที่ 2 การดำเนินการใช้ระบบริหารจัดการและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดำเนินการตามวงจร PDCA โดย การวางแผน (Plan) การดำเนินการตามแผน (Do)          การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการปรับปรุงแผนการดำเนินการใหม่ (Act) ตอนที่ 3 การหาประสิทธิภาพ พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 ) และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1) กิจกรรมระดับโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66) 2) กิจกรรมระดับห้องเรียนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58) 3) กิจกรรมระดับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49) 4) กิจกรรมระดับครอบครัวอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59) พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 77.37 โดยที่จำนวนนักเรียนที่มีร้อยละของพฤติกรรมรักการอ่านร้อยละ  80 ขึ้นไปมีจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ผลการสอบ NT ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.14 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่คะแนนเฉลี่ย   ร้อยละ 46.64 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.68 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.33 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้การทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.80 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.64คำสำคัญ : ระบบบริหารจัดการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขหวาน โ., ศรีสวัสดิ์ พ., สัจจพิบูล ศ., สมมิตร ร., บริบูรณ์ ก., ใจดีเฉย ส., & เรืองกิจจานนท์ อ. (2023). การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กไทย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/8531
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)