การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

Main Article Content

ทิพวรรณ เดชสงค์
จตุพล ยงศร
ราชันย์ บุญธิมา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จำนวน 430 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (exploratory factor analysis) โดยสกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิควิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principle component analysis: PC) และหมุนแกนแบบออโธกอนนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และค่าความแปรปรวน ค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นผู้ให้คำแนะนำผู้เรียน 2) การเป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้เรียน 3) การเป็นผู้ชี้แนะผู้เรียน 4) การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน 5) การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 6) การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน คำสำคัญ : บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์, นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ABSTRACT The objective of this research was to analyze the components of the character of advisory science teachers for Science students. The samples in this research were the fourth - year science students in Bangkok, in the academic year 2017. 430 subject were selected on the basis of  the cluster random sampling technique. The instrument used for collecting data was a five - point rating scale questionnaire. Data analysis were percentage, mean, standard deviation, and the components of character of advisory science teachers for science students were derived by exploratory factor analysis technique, obtained by Principle Component  Analysis and Orthogonal Rotation by Varimax Method, and Chi-square values. The results showed that there were six main characteristics of the character of advisory science teachers for science students which are : 1) Advisor 2) Counselor 3) Coach 4) Supporter 5) progress tracker, and 6) Stimulate learning Keywords:      character of advisory science teachers, science students

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เดชสงค์ ท., ยงศร จ., & บุญธิมา ร. (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจบทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 19(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/10371
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)