Published: 2019-12-27

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

สารบัญ

สารบัญ กองบรรณาธิการ

แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ กองบรรณาธิการ

กระบวนการพิจารณาบทความ

กระบวนการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการ

หลักเกณฑ์การเขียนบทความ

หลักเกณฑ์การเขียนบทความ กองบรรณาธิการ

การพัฒนาชุดเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติสำหรับประเมินคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนทุกช่วงชั้น

วิไลลักษณ์ ลังกา, อรอุมา เจริญสุข, สุรชัย มีชาญ, ทวิกา ตั้งประภา, มนตา ตุลย์เมธาการ, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, พนิดา ศกุนตนาค

การพัฒนาตัวแบบยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนรายวิชา

พรรณี คอนจอหอ, เฉลียว บุรีภักดี, สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์, เสนาะ กลิ่นงาม