การสารวจความคิดเห็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละคร ในรายการโทรทัศน์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

Main Article Content

หทัยชนก สถิตวิบูรณ์
ราชันย์ บุญธิมา
พัฒนา ชัชพงศ์

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละครในรายการโทรทัศน์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เกี่ยวกับด้านพฤติกรรม ด้านการแสดงออกเรื่องเพศ และด้านการใช้ภาษา โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 5 โรงเรียน รวม 100 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการแสดงออกเรื่องเพศและด้านการใช้ภาษา มีปริมาณความเข้มข้นของพฤติกรรมตัวละครอยู่ในระดับมาก และเมื่อจาแนกผู้ปกครองตามอายุผู้ปกครอง จานวนบุตร พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อจาแนกตามอายุของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุ 31-35 ปีและอายุ 36 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องเพศแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ .05 กับผู้ปกครองที่มีอายุ 20-25 ปีคำสำคัญ : ความคิดเห็น, พฤติกรรมของตัวละครในรายการโทรทัศน์, เด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สถิตวิบูรณ์ ห., บุญธิมา ร., & ชัชพงศ์ พ. (2016). การสารวจความคิดเห็นผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีต่อพฤติกรรมของตัวละคร ในรายการโทรทัศน์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7248
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)