ความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์

Main Article Content

นันทนา หอมหวล
ราชันย์ บุญธิมา
พัฒนา ชัชพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  2         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดหนองพะวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง        เขต 1 จำนวน  25 คน โดยทำการทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วันละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และแบบประเมินเชิงสถานการณ์ความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และแบบประเมินเชิงสถานการณ์ความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า t - test สำหรับ Dependent samples  ผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านมิติสัมพันธ์หลังการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 คำสำคัญ : พหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์,พหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์, การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์,เด็กปฐมวัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หอมหวล น., บุญธิมา ร., & ชัชพงศ์ พ. (2016). ความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะคณิตศาสตร์และด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7583
Section
บทความวิชาการ (Academic Articles)

Most read articles by the same author(s)