การมีส่วนร่วมของพนักงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

Authors

  • Apiwat Krommuang King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  • Opal Suwunnamek King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  • Poramate Asawaruangpipop King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  • Chalita Srinuan King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Keywords:

การมีส่วนร่วมของพนักงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมการชิ้นส่วนยานยนต์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จำนวน 383 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการศึกษาพบว่าเป็นเพศชาย ร้อยละ 55.1 อายุระหว่าง 25-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานปัจจุบันที่ 1-5 ปี จากปัจจัยการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งหมด 4 ปัจจัยนั้น มี 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมด้านรางวัล (2) การมีส่วนร่วมด้านอำนาจหน้าที่ และ (3) การมีส่วนร่วมด้านข้อมูล มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ .800, .789 และ .738 ตามลำดับ ที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Apiwat Krommuang, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Business School

Poramate Asawaruangpipop, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Business School

Downloads

Published

02-06-2021

How to Cite

Krommuang, A., Suwunnamek, O., Asawaruangpipop, P., & Srinuan, C. (2021). การมีส่วนร่วมของพนักงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 11(2), 75–88. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13593

Most read articles by the same author(s)