อิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้

Authors

  • Sirinuch Loykulnanta Loykulnanta Faculty of Management Sciences
  • Sunisa Khongkeaw Faculty of Management Sciences, Prince of Songkla University

Keywords:

ปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ ความสามารถในการแข่งขัน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและระดับความสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ รวมทั้งทดสอบอิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างสถาบันที่มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จำนวน 121 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้อยู่ในระดับสูงมาก ( = 4.93) และปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ ผลอยู่ในระดับสูง ( = 3.94) นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยแรงกดดันด้านการแข่งขันระหว่างธุรกิจที่มีอยู่ในอุตสาหกรรม และด้านการคุกคามของสินค้าหรือบริการทดแทน มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ แต่ปัจจัยแรงกดดันด้านการคุกคามของผู้เข้ามาใหม่ ด้านอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ และด้านอำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต ไม่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ค่าสถิติ F-value = 11.505, R2 = 0.333, Adjusted R2= 0.304) ผลการวิจัยครั้งนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น ในการศึกษาระหว่างความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการ ของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยในการนำข้อมูลไปใช้สำหรับศึกษาและอ้างอิงงานวิจัยในอนาคต และเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ให้ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของกิจการในแต่ละด้าน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่ต้องการ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sirinuch Loykulnanta Loykulnanta, Faculty of Management Sciences

Faculty of Management Sciences

Downloads

Published

30-09-2021

How to Cite

Loykulnanta, S. L., & Khongkeaw, S. (2021). อิทธิพลของปัจจัยแรงกดดัน 5 ประการที่ส่งผลต่อความสามารถ ในการแข่งขันของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศในภาคใต้. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 12(1), 38–56. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13953