ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE ECONOMIC DETERMINANTS AFFECTING STOCK MARKET INDEX IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND

Authors

  • Thanawaj Treerasahagul Master of Business Administration, Stamford International University
  • Sumeth Tuvadaratragoo Department of Business Administration, Stamford International University

Keywords:

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจฯ ประกอบด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Exchange) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์ (DJIA) ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก Nymex (Oil) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12เดือน (Interest Rate) มูลค่าการซื้อและมูลค่าการขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Volume of foreign buy and sell) การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาเป็นรายเดือน จำนวนทั้งหมด 60 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 420 ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการวิจัยพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา, ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ดาวโจนส์ (Dow Jones), ราคาน้ำมันดิบโลก Nymex และ มูลค่าการขายของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

11-12-2018

How to Cite

Treerasahagul, T., & Tuvadaratragoo, S. (2018). ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE ECONOMIC DETERMINANTS AFFECTING STOCK MARKET INDEX IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 9(2), 12–29. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/10672