ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • Opal Suwunnamek King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
  • Apiwat Krommuang King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Keywords:

อาหารริมบาทวิถี ปัจจัยการบริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภค

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร โดยทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงร้านอาหารริมบาทวิถีซึ่งถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอาหารประเภทอื่นๆ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพธุรกิจในปัจจุบันได้ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานคร และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 384 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร ประกอบด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคจากร้านอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง และรสชาติอาหาร ขณะที่ปัจจัยด้านความมีสุขลักษณะที่ดี ราคา และสารอาหารที่ได้รับ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถี

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Opal Suwunnamek, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Department of Applied Economics, Faculty of Administration and Management

Apiwat Krommuang, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Department of Business Administration and Management, Faculty of Administration and Management

Downloads

Published

07-10-2019

How to Cite

Suwunnamek, O., & Krommuang, A. (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 10(2), 144–155. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/11958