ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง FACTORS AFFECTING HAPPINESS AT WORK OF SUPPORTING STAFFS OF KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LAD KRABANG

Authors

  • Mujalin Muangyan King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
  • Poramate Asawaruangpipop King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Keywords:

การทำงานและประสบการณ์ ความสุขในการทำงาน บุคลากรสายสนับสนุน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สจล. จำแนกตามปัจจัยด้านการทำงานและประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน สังกัด สจล. โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Simple Random Sampling) จากพนักงานสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 18 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ t-test และ One - Way ANOVA (Analysis of Variance) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุน สจล. มีความสุขในการทำงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ด้านแรงจูงใจในการทำงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ตามลำดับ ซึ่งอยู่ระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านการทำงานและประสบการณ์ ได้แก่ สภาพการทำงาน/ สภาพการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง ประสบการณ์ทำงาน และชั่วโมงในการทำงานต่อสัปดาห์ ส่งผลต่อระดับความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-11