การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย

Main Article Content

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูระยะสั้นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทางด้านอารมณ์และสังคม  แบ่งเนื้อหาการอบรมเป็นสี่หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ หน่วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หน่วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ หน่วยการใช้กลยุทธ์การสอนทางอารมณ์สังคม และหน่วยการเข้าดูแลช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากผลสำรวจความต้องการที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมต่อเด็กและความต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติมของครู โดยใช้วิธีการอบรมแบบบรรยายและให้ผู้เข้ารับการอบรมบันทึกการเรียนรู้ ผลการใช้หลักสูตรนี้พบว่าครูมีคะแนนความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทางอารมณ์และสังคมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คำสำคัญ :  หลักสูตรฝึกอบรมครู การส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยทางด้านอารมณ์และสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ของเด็กปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6670
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)