การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย

Main Article Content

นิติธร ปิลวาสน์
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูปฐมวัยที่ทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จำนวน 240 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 คน เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรม SECRES เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมินการรับรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย และหลักสูตรฝึกอบรม SECRES ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) โมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย    มีจำนวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การางแผนจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การวางแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการมีบุคลิกลักษณะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความสุข  โมเดลคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีน้ำหนักองค์ประกอบในแต่ละด้านมีค่าเป๋นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกด้าน และสามารถวัดองค์ประกอบคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยได้ 2) ผลการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ได้หลักสูตรฝึกอบรม SECRES ประกอบด้วยขั้นตอนการฝึกอบรม 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นการกระตุ้นการเรียนรู้ ขั้นสร้างเสริมประสบการณ์ ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน ขั้นสะท้อนคิดไตร่ตรอง ขั้นประเมินผล และขั้นสรุปทบทวน และ 3) ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม SECRES สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ : คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย, การวิเคราะห์องค์ประกอบ, ครูปฐมวัย ABSTRACT The purpose of this research is to analyze factors and develop the quality of learning management among preschool children. The sample used in the study was first year and second year Kindergarten teachers. The sample of two hundred and forty teachers,random sampling studied the factors while the sample of twenty teachers with the lowest evaluation scores participated a SECRES training course. The research instruments were a questionnaire to evaluate the perception of practice about the learning management quality of preschool teachers and the SECRES training course. The research results were concluded as follows. 1) Regarding the quality of learning management of preschool teachers, there were four factors: experience plans for preschool children; arrangement of atmosphere and environment to facilitate learning; plans to build relationships with parents and the community; and personalities to promote learning with happiness. 2) A SECRES training course was required. The course was comprised six training steps: Stimulation; Experience; Co construction; Reflection; Evaluation; and Summary.. 3) According to the results of the quality development of the learning management of the preschool teachers through the SECRES training course, the scores after experiment were higher than those of before the experiment with statistical significance at the level of .01     Keywords :      Learning Management Quality of Preschool Teacher, Factor Analysis, preschool teacher

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปิลวาสน์ น., & ภิญโญอนันตพงษ์ ส. (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 19(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/10375
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

Most read articles by the same author(s)