Published: 2009-12-04

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง

ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์, ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู, ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนในหลักสูตรธรรมศึกษาของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ว่าที่ร้อยตรี ประพนน์ ชูจำปา, รองศาสตราจารย์เวธนี กรีทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์