การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง

Main Article Content

ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวิญญู
ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องด้วย ดำเนินการวิจัยพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและขั้นตอนที่ 3 สร้างชุดเสริมสร้างทักษะการอ่านคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ขนาด ตามจำนวนนักเรียนคือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สุ่มมา 15% ของโรงเรียนแต่ละขนาดได้ 6 โรงเรียนจากทั้งหมด 38 โรงเรียน ได้จำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด 853 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและการเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องในวิชาภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นจำนวน 12 คนของโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส เลือกมาโดยใช้วิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด คือแบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และชุดเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่ามัธยฐานพิสัยควอไทล์ The Sign Test for Median : One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed - Rank Test ผลการศึกษา 1. รูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง ประกอบด้วย (1) แบบวินิจฉัยการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถม- ศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวินิจฉัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ทั้งฉบับอยู่ที่ .92 และแบบวินิจฉัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งฉบับอยู่ที่ .90 และเมื่อนำคะแนนจุดตัดโดยวิธีแองกอฟ มีค่าคะแนนจุดตัดใกล้เคียง ณ ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ทุกชุดของแบบวินิจฉัย ( 2 ) แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.70 ถึง 0.86 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.82 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.80 (3) ความสามารถทางการเรียนรู้การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่าความสามารถในการอ่านคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ .50 2. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษสำ หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่องหลังการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีวันยงค์ ศ., อารยะวิญญู ศ. ด., นิยมธรรม ศ. ศ., & โพธิสาร ผ. ด. (2009). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่มีภาวะการอ่านบกพร่อง. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/833
Section
บทความวิจัย (Research Articles)