Vol. 24 No. 2 (2564): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

					View Vol. 24 No. 2 (2564): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) การจัดทําวารสารฯ ฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 11 เรื่อง บทความเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น การสื่อสารในสังคมสมัยใหม่ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการด้านการศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และประวัติศาสตร์
Published: 2022-02-25

บทความวิจัย