Vol. 24 No. 1 (2564): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2564)

					View Vol. 24 No. 1 (2564): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2564)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) การจัดทําวารสารฯ ฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 11 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 8 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทางสังคม การจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม แนวคิดในการจัดการธุรกิจการบิน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการศึกษาด้านอาณาบริเวณศึกษาในประเทศเมียนมา
Published: 2021-07-14

บทความวิจัย