Vol. 20 (2560): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 (มกราคม - ธันวาคม 2560)

					View Vol. 20 (2560): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2560 การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 27 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 24 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง บทความ ทั้ง 27 เรื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก อาทิ ภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา
Published: 2017-12-14

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัย