การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

Authors

  • ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ และ ดร.อนุพันธ์ คำปัน

Abstract

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21

Downloads

Published

2017-12-15