Return to Article Details การป้องกันการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยไปยังประเทศคู่แข่งที่เป็นตลาดเกิดใหม่อาเซียน Download Download PDF