ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินต่อโอกาสในการอยู่รอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

Authors

  • พัชรพร เพ็ชรประพันธ์กุล และ วินัย หอมสมบัติ

Abstract

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินต่อโอกาสในการอยู่รอดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

Downloads

Published

2017-12-15