ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Authors

  • พัทธนันท์ โพธิ์เขียว, ประยูร อิ่มสวาสดิ และสุเมธ งามกนก

Abstract

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Downloads

Published

2017-12-15