การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Authors

  • กนก จันทรา, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, และวิไลลักษณ์ ลังกา

Abstract

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Downloads

Published

2017-12-15