วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว

วัตถุประสงค์:เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความวิชาการพัฒนาสังคมสหวิชาการเช่นการศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์การศึกษาเชิงนโยบายการศึกษาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน การพิจารณากลั่นกรองจากผู้ประเมินอิสระ (การตรวจสอบโดยเพื่อน) และบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเ นอตีพิมพ์ในวาสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์: 02649-5000 ต่อ 15509 โทรสาร: 0-2260-0124
E-mail: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติมคลอกก
วารสารออก: วารสารวิจัยทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มศว