Editorial Team

ที่ปรึกษาโครงการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารโครงการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง       ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี       กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข     กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์            กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล         กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล   กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.โอภาส สุขหวาน                              กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์                         กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.จีรพัฒน์ ศิริรักษ์                               กรรมการ
10. นางสาวสุรอยา เงินเหรียญ                               กรรมการและการเงิน
11. นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์                             กรรมการและเลขานุการ