รื่นรมย์ชมสวนดอกไม้: การวิเคราะห์แรงจูงใจและกิจกรรม การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์

DELIGHTED TO VISIT FLOWER GARDENS: ANALYZING MOTIVATIONS AND ACTIVITIES OF SPECIAL INTEREST TOURISTS, CASE STUDIES IN CHIANG MAI AND PETCHABOON PROVINCE

Authors

  • Kwankhao Poonperm Tourism Management, Faculty of Liberal Arts, Kasem Bundit University
  • Kittipih Kittipornpaiboon School of Business and Communication Arts, University of Phayao
  • Siripen Dabphet Department of Tourism, Faculty of Business Administration, Economics and Communications, Naresuan University

Keywords:

การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ แรงจูงใจในการท่องเที่ยวสวน กิจกรรมการท่องเที่ยวสวน การเที่ยวชมสวน

Abstract

การเที่ยวชมสวนดอกไม้เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษประเภทหนึ่งที่ได้รับ ความนิยมในประเทศไทย โดยสวนดอกไม้สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมและยังช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยรวมได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีความไม่ชัดเจนในความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเที่ยวชมสวนดอกไม้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและกิจกรรมการท่องเที่ยวในสวนดอกไม้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวในสวนดอกไม้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วงอายุต่างๆ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวจำนวน 384 คนที่เดินทางไปเที่ยวชมสวนดอกไม้ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเน้นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความสะดวกและเต็มใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ทางสถิติในการจำแนกลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบในการจัดกลุ่มกิจกรรม การท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมการท่องเที่ยวชมสวนในนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจหลักในการเที่ยวชมสวนดอกไม้ของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพื่อพักผ่อน เพื่อชื่นชมดอกไม้/ ต้นไม้ และเพื่อใช้เวลาในวันหยุด สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจมี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่สามารถให้การเรียนรู้และความบันเทิง กิจกรรมที่ได้พักผ่อนและเพิ่มโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมการถ่ายภาพและแชร์ภาพ เมื่อเปรียบเทียบลักษณะกิจกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม พบว่า นักท่องเที่ยววัยหนุ่ม-สาว (20-39 ปี) สนใจในกิจกรรมการเรียนรู้และความบันเทิง และกิจกรรมการถ่ายภาพและแชร์ภาพ นักท่องเที่ยววัยกลางคน (40-49 ปี) สนใจในกิจกรรมการถ่ายภาพและแชร์ภาพ ในขณะที่นักท่องเที่ยวสูงอายุ (ตั้งแต่ 50 ปี) สนใจในกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและเพิ่มโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยวประเภทสวนสามารถเข้าใจถึงความต้องการนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทำให้สามารถนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alexander, C. (2002). The garden as occasional domestic space. Signs: The Journal of Women, Culture and Society, 27(3),

Ballantyne, R., Packer, J., & Hughes, K. (2008). Environmental awareness, interests and motives of botanic gardens visitors: Implications for interpretive practice. Tourism Management Perspectives, 29, 439-444.

Benfield, R. (2018). Garden tourism In S. Agarwal, G. Busby, & R. Huang (Eds.), Special interest tourism: Concepts, contexts and cases (pp. 156-170). Oxfordshire, UK.: CABI..

Benfield, R. (2020). New directions in garden tourism. Oxfordshire: CABI.

Bhatti, M., & Church, A. (2000). I never promised you a rose garden: Gender, leisure and home-making. Leisure Studies, 19, 183-197.

Bhatti, M., & Church, A. (2004). Home, the culture of nature and the meanings of gardens in late modernity. Housing Studies, 19(1), 37-51.

Cochran, W. (1977). Sampling techniques. New York: John Wiley, & Sons.

Connell, J. (2004). The purest of human pleasures: The characteristics and motivations of garden visitors in Great Britain. Tourism Management Perspectives, 25, 229-247.

Connell, J. (2005). Managing gardens for visitors in Great Britain: A story of continuity and change. Tourism Management, 26(2), 185–201.

Connell, J., & Meyer, D. (2004). Modelling the visitor experience in the gardens of Great Britain. Current Issues in Tourism, 7(4), 183-216.

Customer Insight. (2018). Revealing the behavior of new generation tourists, chatting, checking up, sharing experiences. Retrieved from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/hotels-com-share-consumer-behavior/

Dabphet, S., Khwanboon, T., & Salaiwarakul, A. (2015). The creation of Lower Northern 1 touring route from Thai tourist’s behaviour. Journal of Social Sciences, Srinakarinwirot University, 18(January-December), 226-246.

Durko, A. M., & Petrick, J. F. (2013). Family and relationship benefits of travel experiences: A literature review. Journal of Travel Research, 52(6), 720–730.

Electronic Transactions Development Agency. (2021). Thailand interner user behavior 2021. Bangkok: Ministry of Digital Economy and Society

Eugene, J. (2019). Garden tourism: The gallic gateway to Gaiety. Review of Research, 8(9), 1-6.

Gallagher, J. (1983). Visiting historic gardens: A report on contemporary garden visiting and its literature. Leeds Polytechnic, Leeds, UK: Planning esearch Unit, School of Planning and Environmental Studies

Gonzalez, M. T., & Kirkevold, M. (2014). Benefits of sensory garden and horticultural activities in dementia care: a modified scoping review. Journal of Clinical Nursing, 23(19-20), 2698–2715.

Hair, F.J.J., Black, C.W., Babin, J.B., & Anderson, E.R. (Eds.). (2010). Multivariate data analysis with readings (7 ed.). England: Pearson Education Limited.

Hake, B. J. (2017). Gardens as learning spaces: Intergenerational learning in urban food gardens. Journal of Intergenerational Relationships, 15(1), 26-38.

Heo, Y., & Lee, S. (2009). Application of Revenue Management practice to the theme park industry. International Journal of Hospitality Management, 28(3), 446-453.

Hernandez, R. O. (2007). Effects of therapeutic gardens in special care units for people with dementia: Two case studies. Journal of Housing for the Elderly, 21, 117–152.

Holbrook, A. (2010). The green we need: An investigation of the benefits of green life and green spaces for urban dwellers' physical, mental and social health. Australia: University of Newcastle.

Hristov, D., Naumov, N., & Petrova, P. (2018). Historic gardens: English heritage perspective. Tourism Review, 73(2), 199-215.

Lehto, X., Choi, S., Lin, Y., & MacDermid, S. (2009). Vacation and family functioning. Annals of Tourism Research, 36(3), 459-479.

Lipovská, B. (2013). The fruit of garden tourism may fall over the wall: Small private gardens and tourism. Tourism Management Perspectives, 6, 114-121.

Maller, C., Townsend, M., Pryor, A., Brown, P., & St. Leger, L. (2006). Healthy nature healthy people: ‘Contact with nature’ as an upstream health promotion intervention for populations. Health Promotion International, 21(1), 45–54.

Mandler, P. (1997). The fall and rise of the stately home. New Haven: Yale University Press.

Nordh, H., Alalouch, C., & Hartig, T. (2011). Assessing restorative components of small urban parks using conjoint methodology.

Nunnally, J. (1978). Psychometric methods. New York: McGraw-Hill.

Page, S. J., & Connell, J. (2020). Tourism: A modern synthesis (5 ed.). New York: Routledge.

Paiva, P. D. O., Sousa, R. B., & Carcaud, N. (2020). Flowers and gardens on the context and tourism potential. Ornamental Horticulture, 26(1), 121-133.

Permana, F., Masyhuri, A., & Suryantini, A. (2019). Tourism decision making and the effect of satisfaction in agro tambi tourism. Journal of Tourism Hospitality and Environment Management, 4(16), 56-69.

Rubenstein, J. M. (2003). The cultural landscape: An introduction to human geography (8 ed.). Miami University of Ohio.

Sharpley, R. (2007). Flagship attractions and sustainable rural tourism development: The case of the Alnwick Garden, England. Journal of Sustainable Tourism, 15(2), 125-143. https://doi.org/10.2167/jost604.0

Shaw, S., Havitz, M., & Delemere, F. M. (2008). I Decided to Invest in My Kids' Memories”: Family Vacations, Memories, and the Social Construction of the Family. Tourism Culture & Communication, 8(1):13-26, 8(1), 13-26.

Stone, R. (2003). Privet: Theologies of privacy in some modernist urbanism. In I. B. Whyte (Ed.), Modernism and the spirit of the city (pp. 209–236). London: Routledge.

Swarbrooke, J. (2001). Key challenges for visitor attraction managers in the UK. Journal Retail Leisure Property, 1, 318–336.

Swarbrooke, J. (2002). The development and management of visitor attractions (2 ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.

Wassenberga, C. L., Goldenberg, M. A., & Soule, K. E. (2015). Benefits of botanical garden visitation: A means-end study. Urban Forestry, & Urban Greening, 14, 148-155.

Carr, C.M.H., & Whitehand, J.W.R. (2001). Twentieth-Century suburbs: A morphological approach. London: Routledge.

Yang, E. C. L. (2021). What motivates and hinders people from travelling alone? A study of solo and non-solo travellers. Current Issues in Tourism, 24(17), 2458-2471.

Yari, M., Lee, K., Cassidy, J., & Chen, Z. (2020). Transforming space into place: A person-environment interchange approach for designing an sssisted living facility courtyard. Journal of Aging and Environment, 35(2), 188-206.

Ziegler, C. (2007). Favored flowers: Culture and economy in a global system. Durham, North Carolina: Duke University Press.

Downloads

Published

30-06-2023

How to Cite

Poonperm, K. ., Kittipornpaiboon, K. ., & Dabphet, S. . (2023). รื่นรมย์ชมสวนดอกไม้: การวิเคราะห์แรงจูงใจและกิจกรรม การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์: DELIGHTED TO VISIT FLOWER GARDENS: ANALYZING MOTIVATIONS AND ACTIVITIES OF SPECIAL INTEREST TOURISTS, CASE STUDIES IN CHIANG MAI AND PETCHABOON PROVINCE. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 14(1), 40–56. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/15522