แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • สิรัมชญา ศิวาบุตรี สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

คอนเสิร์ตต่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค แรงจูงใจ การรับรู้ ความคาดหวัง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจ การรับรู้ ความคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ที่เคยชมคอนเสิร์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 – 25 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 15,000 บาท มีความถี่ในการชมเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรเฉลี่ยประมาณ 3,126.49 บาทต่อครั้ง มีเหตุผลในการเลือกชมเพราะชื่นชอบในตัวศิลปิน/ แนวเพลง/ ผลงาน ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต มักจะไปชมคอนเสิร์ตในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์/ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลาหลัง 18.00 น. เป็นต้นไป ชอบชมคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี นิยมซื้อบัตรจากจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ (Thai Ticket Major) และบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือกชมคอนเสิร์ตต่างประเทศมากที่สุดคือตัวผู้ชมเอง โดยผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตุผลอยู่ในระดับมาก มีความคาดหวังด้านศิลปินและบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้ด้านศิลปินและบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ สถานภาพ และอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตแตกต่างกัน อีกทั้งแรงจูงใจด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล รวมถึง การรับรู้ด้านศิลปินและบริการ และด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชมคอนเสิร์ตต่างประเทศ ในส่วนของความคาดหวังต่อส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างจากการรับรู้ต่อส่วนประสมทางการตลาดทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

26-09-2014

How to Cite

ศิวาบุตรี ส. (2014). แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 5(1), 25–42. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/4639