การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ด้วยแนวคิดประสบการณ์การท่องเที่ยว

Authors

  • Kuntol Petchsena Naresuan University
  • Siripen Dabphet Naresuan University

Keywords:

การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ประสบการณ์การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์

Abstract

การพัฒนาของธุรกิจบันเทิงทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการท่องเที่ยวส่งผลต่อการเติบโตของ การท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ทำให้การนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการประสบความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวในตลาดการท่องเที่ยวที่มีการแข่งขันสูง บทความนี้จึงศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวน 12 คน และประชาชนในพื้นที่ 30 คน จากสถานที่ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ 3 ประเภท ได้แก่ สถานที่จริง สถานที่ที่อยู่ในนวนิยาย และสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการจำแนกชนิดข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นำมาใช้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ด้านสุนทรียรส การมีส่วนร่วม ความสนุกสนาน ความประทับใจ การยอมรับ ประสบการณ์เสมือนจริง และความแปลกใหม่ นอกจากนี้ ยังพบว่า แหล่งท่องเที่ยวในนวนิยายมีประสบการณ์ในด้านความชื่นชอบ ผลการศึกษานี้สามารถช่วยให้ผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์จัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์โดยนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวมาใช้ในวางแผนและพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ 1) สร้างสิ่งดึงดูด (ธีม) เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ และ 2) นำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับจินตนาการของนักท่องเที่ยว 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Siripen Dabphet, Naresuan University

Department of Tourism, Faculty of Business Administration, Economics and Communications

Downloads

Published

29-06-2022

How to Cite

Petchsena, K., & Dabphet, S. (2022). การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ด้วยแนวคิดประสบการณ์การท่องเที่ยว. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 13(1), 72–87. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/14183