Vol. 23 No. 1 (2563): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

					View Vol. 23 No. 1 (2563): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 15 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 14 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง บทความเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก เช่น การจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมศึกษา การจัดการองค์กร อาชญาวิทยา นิติศาสตร์ การจัดการทางสังคมผู้สูงวัย
Published: 2021-01-30

บทความวิจัย