อาชญากรรมเศรษฐกิจ: การหลอกลวงการเก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Economic Crimes: Foreign Exchange Frauds

Authors

  • วนัสนันท์ กันทะวงศ์
  • ฐิติยา เพชรมุนี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการหลอกลวงและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อ การเก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเสนอแนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการ เก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหาย จำ นวน 17 คน ผลการวิจัยพบว่าวิธีการหลอกลวงประชาชนให้ตกเป็นเหยื่อการเก็งกำ ไรอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศมี2 กรณีคือ 1) กรณีผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดามีวิธีการสอนให้เก็ง กำ ไรด้วยตัวเองผ่านบริษัทเก็งกำ ไรในต่างประเทศ โดยผู้กระทำผิดจะได้เงินจากการสอนคอร์สสัมมนา 2) กรณีผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคลมีวิธีการตั้งทีมงานชักชวนและอ้างว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ หุ่นยนต์เก็งกำ ไร มีการันตีผลตอบแทนและระยะเวลาที่จะได้รับผลตอบแทนซึ่งทั้งสองกรณีเป็นความ ผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ สำ หรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อพบว่ามี8 ปัจจัย ได้แก่1) เศรษฐกิจ2)ความโลภ 3) เทคโนโลยีสมัยใหม่4)การคบหาสมาคม 5) ภาพลักษณ์6)ความรู้ ความเข้าใจ 7) กิจวัตรประจำวัน และ 8) การทำ งานภาครัฐ สำ หรับแนวทางการป้องกันการตกเป็น เหยื่อควรได้รับการบูรณาการจากหน่วยงานด้านการเงินการธนาคาร หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดตั้งคณะทำ งาน (Task Force) ทำ งานร่วมกัน ในเชิงรุกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะการวิจัย ได้แก่ 1) ควรมีการจัดตั้ง ศูนย์อาชญากรรมเศรษฐกิจแชร์ลูกโซ่ 2) พิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ 3) ผลักดัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads