วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำโดย คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อให้บริการทางวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่างๆ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจสู่สาธารณชน
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

 


Journal Homepage Image

ประเภทผลงานที่รับพิจารณาตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

  1. บทความวิจัย (Research article)
  2. บทความวิชาการ (Academic article)
  3. บทความปริทัศน์ (Article review)
  4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
  5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper)
  6. กรณีศึกษา (Case study)

วาระการตีพิมพ์วารสาร

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ระยะเวลาในการรับพิจารณาบทความ

เดือนมกราคม – พฤษภาคม และเดือนตุลาคม – ธันวาคม  

หมายเหตุ

สามารถ download วัตถุประสงค์การจัดทำวารสารและการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ http://mba.swu.ac.th/ข้อมูลสาระน่ารู้/การเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2228-9658