วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN 2228-9658 (Print) ISSN 2697-5009 (Online)

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำโดย ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
2.เพื่อให้บริการทางวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่างๆ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจสู่สาธารณชน
3.เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ


Journal Homepage Image

กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการ

อ.ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ      คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร               บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์                   คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอําพล               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์         คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ               คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี               คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ               วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์        คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ          คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล          คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.ดร.กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล    คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.ผุสดี พลสารัมย์                คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ.ดร.ปองภพ ลีนะวงศ์               อาจารย์พิเศษด้านการเงินและการธนาคาร

อ.ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ     คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์        คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์         คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล            คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์            คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ดร.รสิตา สังข์บุญนาค             คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภทผลงานที่รับพิจารณาตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

  1. บทความวิจัย (Research article)
  2. บทความวิชาการ (Academic article)
  3. บทความปริทัศน์ (Article review)
  4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
  5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper)
  6. กรณีศึกษา (Case study)

วาระการตีพิมพ์วารสาร

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ระยะเวลาในการรับพิจารณาบทความ

เดือนมกราคม – พฤษภาคม และเดือนตุลาคม – ธันวาคม  

หมายเหตุ

ผู้สนใจสามารถ download การเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒได้ที่  http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/300962-1sbj.pdf

นโยบายการรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีที่จะรับบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Article review) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper) กรณีศึกษา (Case study) จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานที่นำเสนอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องเป็นผลงานของผู้เขียนเอง หากมีการคัดลอกผลงานของนักวิชาการท่านอื่น จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น และผลงานที่นำเสนอนั้นจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น

ทัศนะ ข้อคิดเห็นใดๆ และข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว  และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนแต่ละท่าน การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรง มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากบทความของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

บทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาในขั้นแรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไขจากกองบรรณาธิการว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง จึงจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ ทางวารสารฯ จึงจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้ ทั้งนี้ เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ

ขั้นตอนการจัดส่งและพิจารณาบทความ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.จัดทำบทความที่จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows โดยจะต้องพิมพ์ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานในหน้าแรกของบทความ และจะต้องมีรูปแบบการเขียนบทความและหัวข้อตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
2.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับบทความผ่านระบบ OJS โดยยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งวารสารจะพิจารณาในเบื้องต้นว่าบทความนั้นมีรูปแบบหรือเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารและจะรับพิจารณาบทความนั้นหรือไม่

2.1 ในกรณีที่วารสารรับพิจารณาบทความเรื่องนั้นทางวารสารจะติดต่อผู้เขียนเพื่อดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม และจัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความต่อไป

2.2 ในกรณีที่ไม่รับพิจารณาบทความเรื่องนั้น ทางวารสารจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเพื่อจัดส่งให้วารสารอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15500,  0-2169-1016 โทรสาร 0-2169-1013 E-mail Address: mbasbj@gmail.com

อัตราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความตีพิมพ์

1.นิสิตและบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการพิจารณาบทความ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท/ 1 บทความ
2.ผู้สนใจทั่วไป ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการพิจารณาบทความ เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท/ 1 บทความ

การชำระเงิน

การชำรเงินค่าธรรมเนียมอัตราค่าตีพิมพ์ สามารถชำระผ่านทางบัญชี “วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ” ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร เลขที่ 983-5-66845-0 โดยส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่โทรสาร 0-21610-1013 หรือ E-mail Address: mbasbj@gmail.com

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.