วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ จัดทำโดย โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อให้บริการทางวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่างๆ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจสู่สาธารณชน
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ

ประเภทผลงานที่รับพิจารณาตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)

  1. บทความวิจัย (Research article)
  2. บทความวิชาการ (Academic article)
  3. บทความปริทัศน์ (Article review)
  4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
  5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper)
  6. กรณีศึกษา (Case study)

วาระการตีพิมพ์วารสาร

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ระยะเวลาในการรับพิจารณาบทความ

เดือนมกราคม – พฤษภาคม และเดือนตุลาคม – ธันวาคม  

หมายเหตุ

สามารถ download วัตถุประสงค์การจัดทำวารสารและการเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ http://mba.swu.ac.th/ข้อมูลสาระน่ารู้/การเตรียมต้นฉบับเพื่อส่งตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

 


Journal Homepage Image

Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความวิจัย

อิทธิพลของการเทียบเคียงสมรรถนะต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย PDF
กิตติ เจริญพรพานิชกุล 1-18
การศึกษากระบวนการและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อก่อสร้างถนน สำหรับกังหันผลิตไฟฟ้าพลังลม PDF
วัชรพงษ์ ตันธวัฒน์ 19-39
การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาผู้ประกอบการการแพทย์ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
นิออน ศรีสมยง 40-59
การลดความขัดแย้งในองค์กรโดยใช้หลักภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เปรียบเทียบ ระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัทเอเชียและกลุ่มบริษัทยุโรป-อเมริกา ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา PDF
เนาวรัตน์ ชุง 60-85
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี PDF
ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย 86-112
พลังการบอกต่อออนไลน์ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักท่องเที่ยวชาวไทย PDF
เปรมทิพย์ ชมภูคำ 113-132
แผนปรับปรุงธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้าง จังหวัดขอนแก่น PDF
สุกฤตา ปรีชาว่อง 133-149

บทวิจารณ์หนังสือ

เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล เลขที่ 1 PDF
อินทกะ พิริยะกุล 150-153


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2228-9658