Vol 14, No 26 (2017)

Vol 14,No 26 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

Articles

ภาวะผู้นำทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
ดร.ประทิน พันธา
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา PDF
คุณประทีป หวานชิต
การพัฒนารูปแบบการบริหารวัฒนธรรมคุณภาพสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา PDF
คุณคชธร คชพันธ์
การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด PDF
คุณอิษยา สาธรสันติกุล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง PDF
ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
คุณสมศรี พิมพ์พิพัฒน์
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 PDF
คุณวีระ หมายมั่น
ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1. PDF
คุณกรรณยวีย์ กานต์กิตติสกุล
ภาวะผู้นำคุณภาพที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร PDF
คุณสุวรรณา สุวรรณสุข
การประยุกต์ใช้เกณฑ์ มัลคอร์มบัลดริจ (MalcomBaldrig National Quality Award, MBNQA )ในประเทศไทย PDF
อ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่พยากรณ์การบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 PDF
คุณณัฐกมล ลิมปนะชัย
ธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษากับความเป็นเลิศในผลลัพท์ด้านบุคลากร PDF
อ.ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
การประเมินความต้องการจำเป็นทางการศึกษาและการบริหารการศึกษา PDF
อ.ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี PDF
คุณฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา PDF
คุณชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล
บทความปริทัศน์ (Article Review) การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน PDF
อ.ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน