ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Authors

  • ดร.พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์

Abstract

CAUSAL FACTORS AFFECTING MORAL OF LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS AT PRIVATE UNIVERSITIES IN THE LOWER NORTH REGIEN

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30