เยาวชนไทยกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

Thai Youth and Education in the 21st century

Authors

  • ศิริพร อนุสภา
  • สุวิทย์ สลามเต๊ะ
  • สราวุธ และซัน

Keywords:

เยาวชนไทย, การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21

Abstract

บทคัดย่อ             เยาวชนไทยกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาช่วยในด้านการศึกษาของเยาวชนที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา ด้านองค์ความรู้แบบบูรณาการรวมถึง ด้านทักษะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารสาร การศึกษาค้นคว้าเพื่อเติมความรู้สู่โลกแห่งวิวัฒนาการของเยาวชนไทยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ ด้านการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก มีการแข่งขันด้านการศึกษาเพื่อสื่อให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางการศึกษาของประเทศที่มีการพัฒนา ซึ่งในเรื่องการพัฒนาสังคมเยาวชนต้องมีความรู้ใน                 ด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัด ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศที่มีหลากหลายอาชีพภายในประเทศ ค่านิยมในยุคสมัย ค่านิยมทางด้านวัตถุ ค่านิยมทางด้านพฤติกรรมที่เรียนแบบ           ในสังคมโลกที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่านวัตกรรมการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น เยาวชนไทยกับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านของทักษะ ด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียกับกระบวนการจัดการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการบริหารหลักสูตร 3. ด้านการพัฒนาครูผู้สอน และ 4. ด้านการวัดและประเมินผล  การใช้สื่อโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีทางการศึกษา สรุปได้ ดังนี้ 1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียน 2. การระบุมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3. การเลือกวิธีการใช้เทคโนโลยี สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 4. การใช้เทคโนโลยี สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน 5. การให้ผู้เรียนมีปฏิกิริยาตอบสนอง และ 6. การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข การกํากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 1. การกํากับการเรียนรู้มีลักษณะเป็นกระบวนการของการกํากับการเรียนรู้ 2. บุคคลจะต้องกํากับการเรียนรู้ของตนเอง 3. การกํากับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคม 4. การกํากับการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับความท้าทายความสามารถของบุคคล และ 5. การกํากับการเรียนรู้เป็นความสามารถที่สําคัญสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 1. สอนน้อยลงทําให้เรียนรู้ได้มากขึ้น 2. การเรียนรู้โดยตรง 3. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดย 3.1 การใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) และ 3.2 กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) ทักษะการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปได้ ดังนี้ 1. การคิดเป็น 2. การรับฟังผู้อื่น 3. มีความคิดสร้างสรรค์ 4. การส่งเสริมนวัตกรรม 5. การเข้าถึงสื่อ 6. การมีจิตอาสาพัฒนาสังคม 7. การยึดมั่นคุณธรรม และ 8. มีความพอเพียง Abstract             Thai youth and education in the 21st century in bringing technology and innovations To help in the education of youth that focuses on development. The integrated knowledge area includes The skills of the students are important. which is an era of progress in technology and communication Education and research to add knowledge to the evolutionary world of Thai youth that is important to learning development. Including creating modern innovations. Regarding the promotion of learning skills, there will be changes in the global society. There is an educational competition to communicate to the world society about the progress of education of developing countries. In the development of youth society, they must have knowledge in various fields to create innovation and extend educational innovation without limits. At present, the development of the country has a variety of occupations within the country. Values ​​in the Ages material values Behavioral values ​​that are studied in a global society that arises These can be called educational innovations that develop knowledge to match the era of information technology advancement. Therefore, Thai youth with education in the 21st century must have outstanding characteristics in terms of skills. In terms of morality and ethics Including having important roles, which can be summarized as follows. The use of social media with the educational management process can be summarized as follows: 1. Teaching and learning management 2. Curriculum administration 3. Teacher development             and 4. Measurement and evaluation. The use of social media and educational technology can be summarized as follows: 1. Analysis of learner characteristics 2. Identification of learning standards and objectives 3. Selection of methods for using technology Media and equipment 4. Technology use media and equipment In teaching and learning 5. Getting students to react and 6. Evaluation and improvement. Learning regulation in the 21st century can be summarized as follows: 1. Learning regulation is characterized by the process of controlling learning. 2. Individuals must regulate their own learning. 3. Regulation of learning. 4. Learning governance is related to individual competence challenges; and                 5. Learning governance is an important competency for learning in the 20th century. 21 Guidelines for promoting learning in the 21st century can be summarized as follows: 1. Less teaching, more learning 2. Direct learning 3. Student-centered teaching by 3.1 Learning using cognitive processes (thinking process) and 3.2 social process (group process)             5. Education skills in the 21st century can be summarized as follows: 1. Thinking 2. Listening to others 3. Creativity 4. Promotion of innovation 5. Media access 6. Volunteerism for social development               7. Adhere to virtue and 8. have sufficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-06-28