การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่พยากรณ์การบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Authors

  • คุณณัฐกมล ลิมปนะชัย

Abstract

The Study Predictors of Creative Leadership to Curriculum Administration in Basic Education Under The Secondary  Educational Service Area Office One

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30