ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1.

Authors

  • คุณกรรณยวีย์ กานต์กิตติสกุล

Abstract

TEACHER INSTRUCTIONAL  LEADERSHIP AFFECTINGS  ON  LEARNING  MANAGEMENT  TO ASEAN  COMMUNITY  OF  SCHOOLS  UNDER  SAMUTPRAKAN  PRIMARY  EDUCATIONAL  SERVICE  AREA  OFFICE  1.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30