https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/issue/feed วารสารบริหารการศึกษา มศว SWU Educational Administration Journal 2023-09-13T02:10:54+00:00 Taweesil Koolnaphadol taweesil@g.swu.ac.th Open Journal Systems <p> วารสารการบริหารการศึกษา มศว เป็นวารสารประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>วัตถุประสงค์ของวารสาร</p> <ol> <li>เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป</li> <li>ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย <p><strong>ประเภทของบทความ</strong><br />1. บทความวิจัย <br />2. บทความวิชาการ<br />วารสารเปิดรับบทความภาษาไทย จากผู้นิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน กำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม</p> </li> </ol> <p><strong> คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจากผู้ส่งบทความ จำนวน 3,500 บาท / บทความ </strong></p> <p><strong> การพิจารณาบทความ จะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน / บทความ </strong></p> https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15601 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทองมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2023-09-05T06:34:01+00:00 นันทรัตน์ เกื้อหนุน drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>รายงานการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อม (Context : C) ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เขต 1 นโยบายของโรงเรียนและความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Input: I) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ 3) ประเมินกระบวนการ (Process: P) ตามกรอบแนวคิดเชิงระบบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ 1. การพัฒนาครูและบุคลากร 2. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 3. การนิเทศติดตาม 4. การสนับสนุนส่งเสริม 5. การผดุงรักษาระบบ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. การประเมินผลการดำเนินงาน 4) ประเมินผลผลิต (Product : P) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผลของการดำเนินโครงการ 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทองมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ คือ ครู จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน โดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 234 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 234 คน ใช้วิธีการจับฉลากโดยผู้ปกครองนักเรียนใช้คู่ขนานกับตัวนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 505 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านทองมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อม &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .857 ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .923 ฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .919 ฉบับที่ 4 ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .886 และฉบับที่ 5 ด้านความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .911 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>The purpose of this project evaluation report is to 1) assess the environment &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Context: C) of the project regarding the consistency between the project objectives and the policy of the Ministry of Education. Policy of Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1. School policies and school needs 2) Assess the initial factors (Input: I) of the project regarding the adequacy of personnel, budget, materials and management. 3) Assess the process (Process: P) according to the systematic framework. of the student support system is 1. Teacher and personnel development 2. Student supervision according to the 5-step process 3. Follow-up supervision 4. Support and promotion 5. System maintenance &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6. Performance evaluation 4) Evaluate the output (Product: P) according to the objectives of the project and the results of the project. 5) Evaluate the satisfaction of those involved in the development of the student care system. Ban Thong Mongkhon School Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1. Using the assessment model according to the CIPP model, the target group in this assessment is 24 teachers, 13 basic education committees by teachers and basic education committees. derived from purposive sampling For 234 Kindergarten 2nd - Mathayomsuksa 3 students and 234 parents of students, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;the drawing method was used by the parents. The students used parallel with the sample group of students. which was obtained from simple random sampling (Sample Random Sampling), including the sample group used in this evaluation, totaling 505 people The instrument used for data collection was an assessment questionnaire for the development of the student care and support system project at Ban Thong Mongkol School. under the Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office, Region 1, 5 copies Including the 1st edition on the environment The confidence value was equal to .857, Issue 2: Preliminary Factors. The confidence value was equal to .923, Issue 3 Process The 4th issue had a confidence value of .919, the 4th issue had a confidence value of .886, and the 5th issue was satisfaction. The reliability value was .911. The statistics used in data analysis by computer program were percentage, mean and standard deviation.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15608 คุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2023-09-06T06:56:36+00:00 วัชระ อยู่สวัสดิ์ drtaweesil@gmail.com คึกฤทธิ์ ศิลาลาย drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การศึกษาอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง/วิทยฐานะ และสหวิทยาเขต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2565 <br>โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 จากการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการของ<br>โคเฮน (Cohen, 1988) โดยใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน จำนวน 365 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.901 มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 สถิติที่ใช้<br>ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ ค่าที (t-test) และ<br>การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffé’s method)&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน<br>เขตการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก <br>2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี้ 2.1) คุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามทัศนคติของครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.2) คุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามทัศนคติของครูที่มีตำแหน่ง/วิทยฐานะต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 2.3) คุณลักษณะผู้นำวิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา <br>สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามทัศนคติของครูที่ปฏิบัติการสอน<br>ในสหวิทยาเขตต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purpose of this Independent Study was to study and compare The New Normal leadership’s characteristics of school Administrators in the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2, classified by educational background, position / academic standing and school group. The sample consisted of 365 teachers from 52 secondary schools he authority of the Secondary Educational Service Area Bangkok 2, in the 2022 recruited through stratified random sampling and simple random sampling method and considerate sample size through Cohen (Cohen, 1988) The instruments used for data collection were five point-rating scale questionnaires. The reliability of questionnaire was 0.901. The statistics used in this research were the mean, standard deviation, the t- test values and One Way ANOVA and Scheffé’s method of multiple comparison test.</p> <p>The results of this study were as follows: 1) The New Normal leadership’s characteristics of school Administrators in the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 as a whole and each aspect was at high level. 2) The results of the comparison of government teacher on The New Normal leadership’s characteristics of school Administrators in the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 were as follow; 2.1) Teachers with different in educational background had opinions differently on The New Normal leadership’s characteristics of school Administrators in the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall and in all aspects not different. <br>2.2) Teachers with different in position / academic standing had opinions differently on <br>The New Normal leadership’s characteristics of school Administrators in the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall and in all aspects not different. <br>2.3) Teachers with different school group had opinions differently on The New Normal leadership’s characteristics of school Administrators in the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 2 overall and in all aspects at the .05 significance.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15609 ภาวะผู้นำแบบสอนงาน : รูปแบบใหม่ของผู้นำที่เน้นการพัฒนาบุคลากร 2023-09-06T07:19:07+00:00 สมชาย เทพแสง drtaweesil@gmail.com คณิต สุขรัตน์ drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>ภาวะผู้นำแบบสอนงานเป็นรูปแบบใหม่ของภาวะผู้นำที่เน้นการพัฒนาและแก้ปัญหาบุคลากรเป็นรายบุคคล มีการทำงานร่วมกันกับบุคลากร โดยให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา ชี้แนะบุคลากรเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน&nbsp; โดยยึดแนวทางที่สร้างวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง&nbsp; เสริมสร้างพลังอำนาจให้กับบุคลากร ภาวะผู้นำแบบสอนงานนับว่ามีความสำคัญต่อการบริหารงานช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำกับบุคลากร บุคลากรค้นหาจุดอ่อนเพื่อแก้ไข&nbsp; สร้างโอกาสให้บุคลากรเกิดความก้าวหน้า&nbsp; &nbsp;ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยลง&nbsp; บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทำงาน รวมทั้งผู้นำได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากบุคลากรและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า&nbsp; โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่&nbsp; 1) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน &nbsp;2) การเรียนรู้และการพัฒนา&nbsp; 3) การพัฒนาบุคลากร&nbsp;&nbsp; 4) <a href="https://www-nsls-org.translate.goog/blog/learning-effective-global-communication-skills?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=th&amp;_x_tr_hl=th&amp;_x_tr_pto=sc">การสื่อสาร</a>ที่มีประสิทธิภาพ&nbsp; 5) การแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล &nbsp;&nbsp;และ 6) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน&nbsp;</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>Coaching leadership is a new form of leadership that focuses on developing and solving individual problems. Collaboration in the workplace to help personnel work together by providing support, being a consultant, guiding personnel to focus on solving problems and obstacles together based on an approach that creates a high-performance culture and personal empowerment. Coaching leadership is essential for management which fosters collaboration between leaders and personnel. Personnel can identify their weaknesses in order to be solved, creating opportunities to advance and grow resulting in fewer errors in work and create personal satisfaction. In addition, leaders are recognized and trusted by personnel which lead to the organization development. The key elements are 1) building a shared vision 2) learning and development 3) personnel development 4) effective communication 5) individual problem solving and 6) achievement focus.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15610 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 2023-09-06T07:23:19+00:00 ศิวาวุฒิ รัตนะ drtaweesil@gmail.com กฤษดา ผ่องพิทยา drtaweesil@gmail.com สนั่น ประจงจิตร drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ </strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ&nbsp; ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนองค์กรนวัตกรรม ท่ามกลางบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นในบริบทของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นระดับการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคต ซึ่งพบว่า การที่สถานศึกษาจะเป็นโรงเรียนองค์กรนวัตกรรมได้นั้น มีองค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ 6 ประการ ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นประกอบด้วย คือ 1) โครงสร้างองค์กร 2) วิสัยทัศน์ 3) การพัฒนานักนวัตกรรม 4) วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมในองค์การ 5) การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และ 6) บรรยากาศนวัตกรรม</p> <p><strong>Abstract &nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Factors on the Success of Innovative organization in Secondary School is the article that aimed to present the results of synthetic analysis, concepts from studies, papers, research papers, theoretical concepts of both Thai and foreign scholars. Those were related to the elements that are the success factors of schools of innovative organizations beyond&nbsp;</p> <p>the changing context. This study focuses on the context of secondary school level that so important for the development of human resources in the future. The study was found that The factors affecting the success of innovative organization are respectively comprised of&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;1) &nbsp;Proper Organizational Structure 2) &nbsp;Vision 3) Innovator Development 4) Culture and shared values in the organization 5) Effective Teamwork and 6) Innovative Atmosphere.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15611 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 2023-09-06T08:21:34+00:00 กชกร เนียมท่าเสา drtaweesil@gmail.com สมชาย เทพแสง drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21เป็นภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ด้วยคุณลักษณะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการสื่อสาร ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากร&nbsp; และด้านการทำงานเป็นทีม จึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการการทำงานในมิติต่างๆ ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและกระตุ้นบุคลากรทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปพร้อมกัน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการแข่งขันและสภาวะวิกฤตต่างๆ ที่องค์กรกำลังเผชิญในศตวรรษที่ 21</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Change Leadership in the 21st Century is the leadership aiming to change personnel and creating new organizational culture by using leadership characteristics in&nbsp; leader in change, vision, strategic planning ,&nbsp; communication,&nbsp; inter-personal relationship and team working. This would create integrative change in working in several dimensions, decrease resistance to change&nbsp; in organization and stimulate participation in organizational drive in competitive environment and concurrent crisis in the 21st century<strong>.</strong></p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15612 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 2023-09-06T08:26:13+00:00 วิชิต สุขสันติกูล drtaweesil@gmail.com สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี drtaweesil@gmail.com <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำทางวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 2) เพื่อศึกษาระดับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา&nbsp; สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1 ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน คือข้าราชการครู อัตราจ้างในตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC เท่ากับ 1.00&nbsp; ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .985 ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้นำทางวิชาการ เท่ากับ .978 &nbsp;และค่าความเชื่อมั่นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา เท่ากับ . 966 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำทางวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (r = .589) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01.</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purposes of this research were 1) to study the level of academic leadership. 2) to study the level of professional learning community of schools under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 3) to study the relationship between academic leadership with being a professional learning community of educational institutions Under the Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2. The sample size was calculated using the program G*Power version 3.1. The sample was obtained by simple proportional random sampling. is a government teacher Employment rates for teachers under the office of Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2, academic year 2022, 138 people. The tool used to collect data was a questionnaire. There was content validity, the IOC value was 1.00, the confidence value of the whole questionnaire was .979, the confidence value of academic leadership was .954, and the confidence value of being a professional learning community of the school. equal to .977. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. and Pearson's correlation coefficient.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research were as follows: 1) Academic Leadership Under the Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2, the overall level was at a high level. 2) Being a vocational learning community of educational institutions. Under the Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2, the overall level was at a high level. 3) Academic leadership had a moderate positive correlation with being a professional learning community of educational institutions. under the Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 2 (r = .589) with statistical significance at the .01 level.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15613 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2023-09-06T08:31:05+00:00 พงศ์ดิลก จินตมนูญธรรม drtaweesil@gmail.com สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน 3.1 ได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มอย่างง่ายตามสัดส่วน คือ ข้าราชการครู อัตราจ้างในตำแหน่งครู หรือพนักงานราชการในตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC เท่ากับ 0.98&nbsp; ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .985 ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ .967 และค่าความเชื่อมั่นของคุณภาพผู้เรียน เท่ากับ .960 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (r=.830) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The purpose of this research were for 1) to study transformational leadership of school administrators under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. 2) To study the student quality under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. 3) To study the relationship between transformational leadership of school administrators and the student quality under Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1. The sample size was calculated by G*Power 3.1 version. A random sample of teachers consisted of 138 people in the academic year 2022. Data were collected with questionnaires developed by the researcher which content validity value (IOC) equals to 0.98. The reliability value of the whole questionnaire was .985 and the reliability value of the transformational leadership was .967 along with the reliability value of student quality equals to .960. Data were analyzed by percentage, mean (), standard deviation (S.D.) and Pearson's Product Moment Correlation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research found that 1) The results of the analysis of the transformational leadership data of school administrators Overall, it's at a high level. 2) The results of the data analysis on the student quality Overall, it's at a high level. 3) The relationship between the transformational leadership of school administrators and student quality under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1, was a high level of positive correlation (r=.830) statistically significant at the .01 level.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15614 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กับสมรรถนะหลักของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2023-09-06T08:38:28+00:00 มนัสพงษ์ เก่งฉลาด drtaweesil@gmail.com สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ<br>ยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1 ได้กลุ่มตัวอย่าง<br>จากการสุ่มอย่างง่าย ตามสัดส่วนให้ครบตามจำนวน คือข้าราชการครู ปีการศึกษา 2565 จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .980 และมีค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ .969 ค่าความเชื่อมั่นของสมรรถนะหลักของครู เท่ากับ .958 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ด้านการคิดสร้างสรรค์ และด้านการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล <br>2) สมรรถนะหลักของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อยู่ในระดับมากทั้ง 3 สมรรถนะ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ สมรรถนะการทำงานเป็นทีม สมรรถนะการบริการที่ดี และสมรรถนะการพัฒนาตนเอง 3) ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงและระดับค่อนข้างสูงกับสมรรถนะหลักของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตามลำดับ คือ สมรรถนะด้านการบริการที่ดี (r =.849) สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง (r =.730) และสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม&nbsp; (r =.683) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The purposes of this research were for 1) to study leadership in the digital era of school administrators, under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. <br>2) to study the core competencies of teachers under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. 3) to study the relationship between the digital leadership of school administrators and teachers' core competencies, under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. The sample size was determined by using the G*Power version 3.1 program by getting a sample group from simple random sampling according to the proportion of 138 government school teachers in academic year 2022. The tool used to collect data was a questionnaire. The reliability value of the whole questionnaire was .980 and the reliability value of the executive digital leadership was .969 The reliability value of teachers’ core competency equals to .958 The strategic used in data analysis were percentage, mean (), standard deviation (S.D.) and Pearson’s Product Moment Correlation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research found that 1) Digital leadership of the school administrators was at the high level in the overall such as in the aspect of being a fluent digital user, creating a learning culture in the digital world, creativity and having a technology vision in digital era 2) teachers’ core competencies under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1 results were at a high level in three competencies by ordering the average from the highest to the lowest. Namely: teamwork performance, good service performance and self-development performance 3) the digital leadership of the school administrators had relatively high and quite high positive correlation with teachers’ core competencies under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1. Were good service performance (r=.849), self-development competencies (r=.730) and teamwork performance (r=.683) had a statistically significant at the .01 level.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15615 แนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษายุค New Normal สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 2023-09-06T08:51:27+00:00 ปริญญา อันภักดี drtaweesil@gmail.com พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ drtaweesil@gmail.com พิมพ์พร จารุจิตร์ drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษายุค &nbsp;&nbsp;New Normal 2) เพื่อออกแบบแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 ออกแบบแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วนำข้อมูลการสัมภาษณ์มาออกแบบแนวทาง และประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษายุค New Normal การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.องค์ประกอบในการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้&nbsp; 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 4) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้&nbsp; และ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5) การนำความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.การออกแบบและประเมินแนวทางการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ยุค New Normal ด้านความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The purposes of this research were: 1) to study the component and indicator of knowledge management for school in the new normal era of Nong Khai secondary educational service area office. 2) to develop knowledge management guidelines for school in the new normal era. The method of conducting research is divided into 3 phases by using mixed methods research. Phase 1: to study the component and indicator of knowledge management for school in the new normal era. The research instrument was assessment suitability form of the component and indicator of knowledge management. The statistics for data are analyzed by average and standard deviation. Phase 2: to develop knowledge management guidelines for school in the new normal era. The research instrument was semi-structured interviews. Then use the interview data to design guidelines and assess suitability and the possibility of knowledge management for school in the new normal era. The statistics for data are analyzed by average and standard deviation. The research findings revealed that:</p> <ol> <li>The components of knowledge management for school in the new normal era consisted of 5 components: 1) knowledge identification 2) Knowledge Creation and Acquisition 3) knowledge organization 4) knowledge sharing and 5) Knowledge application. The average of assessment form at a high level.</li> <li>2. The overall suitability of knowledge management guidelines at highest level and the overall possibility of knowledge management guidelines at high level.</li> </ol> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15616 การบริหารคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 2023-09-06T08:57:38+00:00 วัลยา แซ่ตั้ง drtaweesil@gmail.com ทวีศิลป์ กุลนภาดล drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารคุณภาพของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) ของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เครื่องมือ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อตรวจสอบกำหนดและยืนยันการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารคุณภาพของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารคุณภาพของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1) การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 1.1) สถานศึกษามีการวางแผนปรับเปลี่ยนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน เป้าหมายและสร้างแพลตฟอร์มของโรงเรียน ให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 1.2) สถานศึกษาวางแผนปรับเปลี่ยนปฏิทินการจัดการเรียนรู้ ตารางสอนและแผนการสอนให้ยืดหยุ่นเหมาะสมการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ที่หลากหลาย 1.3) สถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ด้านสื่ออุปกรณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทักษะและความรู้ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 1.4) สถานศึกษาวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 2) การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 2.1) สถานศึกษาดำเนินการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 2.2) ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการปรับเปลี่ยนการนิเทศ แนะนำ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 3) การติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 3.1) สถานศึกษาติดตามการปรับเปลี่ยนการวัดประเมินผล ครูและนักเรียน พร้อมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 4.1) สถานศึกษาเป็นผู้นำในการสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันของทุกฝ่าย ฝ่ายบริหารและครูร่วมดำเนินการแก้ไขผลที่เกิดขึ้นที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุและวิธีการที่จะปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ผ่านงานวิจัยในชั้นเรียนและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ผลวิจัยการการบริหารคุณภาพของการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สามารถนำไปใช้พัฒนาการบริหารคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purpose of this study is to study the modification of the quality management process of New Normal Teaching Management for schools under the authority of the Bangkok Primary Educational Service Area Office. The key informants of this research were administrators and teachers. There were in-depth interviews and focus groups. The tools were in-depth interview forms and question-based focus group discussion. The data analysis analyzed the content for verification to determine and confirm the modification of the quality management process of New Normal Teaching Management for schools Under Bangkok Primary Educational Service Area Office.</p> <p>The findings revealed that the Modification of the Quality Management Process of New Normal Teaching Management for Schools under the authority of schools under the authority of the Bangkok Primary Educational Service Area Office. The data were analyzed by analyzing the content and summarizing the modification process of the quality management process of the New Normal Teaching Management : (1) planning of the New Normal Teaching (1.1) schools modified the curriculum and then educational institutions changed the curriculum, determined standards and targets, built a school platform to be flexible, and suitable for New Normal Teaching Management; (1.2) to modify the Academic Calendar, timetable, and flexible lesson plans, which were suitable for New Normal Teaching Management. To conduct a variety of New Normal Teaching Management techniques; (1.3) to promote, support and develop teachers in terms of media, equipment or factors about skills and knowledge of New Normal Teaching Management; (1.4) to modify information technology systems in New Normal Teaching Management; (2) Do of the New Normal Teaching (2.1) modify the methods of operation of New Normal Teaching Management by using a variety of learning management methods; (2.2) administrators or representative persons to supervise, recommend, and verify the process of New Normal Teaching Management; (3) check of the New Normal Teaching (3.1) to modify the evaluation of teachers and students. The teachers are ready to help students: (4) acts of the New Normal Teaching (4.1) all parties create a good attitude together along with finding ways to improve the system for better development through Classroom Action Research and Professional Learning Community. The research findings of the quality management process of New Normal Teaching Management for schools under the authority of the Bangkok Primary Educational Service Area Office can be used to develop the quality management process of New Normal Teaching Management in the future.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15617 ภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 2023-09-06T09:04:18+00:00 จุมพล บุญมี drtaweesil@gmail.com รัตนา กาญจนพันธุ์ drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 306 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของโคเฮน จากนั้นสุ่มแบบชั้นภูมิโดยใช้สหวิทยาเขตของโรงเรียนเป็นชั้นภูมิ แล้วเทียบสัดส่วนด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ <br>ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล &nbsp;ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษา <br>สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก <br>2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทราโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ ผู้นำแบบเห็นอกเห็นใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการรู้จักส่งเสริมผู้อื่น ไม่พบความแตกต่าง</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>The purpose of this research was to study and compare the empathetic leadership of school administrators from the point of view of teachers. Under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao. The sample group used in this research were 306 teachers under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao, academic year 2022, with a total of 306 teachers. The size of the sample was determined using Cohen's ready-made table. Then, stratified random sampling using school inter-campus as strata. Then compare the proportions by simple sampling. The instrument used for data collection was a questionnaire on empathetic leadership of school administrators, comprising 40 items, with a 5-point rating scale. The reliability was 0.98. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation. T test one-way analysis of variance and pairwise comparison by Cheffe's method.</p> <p>The results showed that : (1)The teachers opinions about the empathetic leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao in the overall and dimension were at the high level. (2) Comparison of teachers' opinions on empathetic leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao,&nbsp; classified by level of education, academic standing and work experience. The results can be summarized as follows. Teachers with different level of education opinion on the empathetic leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao Overall and each aspect were a statistically significantly different at .05. Teachers with different academic standing opinion on the empathetic leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao Overall and each aspect found that were not different. Teachers with different work experience There are opinions about the humanistic leadership of school administrators under the Secondary Educational Service Area Office Chachoengsao The overall and each aspect are different. There was a statistical significance at the .05 level, except for developing others. no difference found.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15619 ปัจจัยลักษณะองค์การและปัจจัยภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล 2023-09-06T09:09:11+00:00 มนัญชยา พัฒนประดิษฐ์ drtaweesil@gmail.com จันทรัศมิ์ ภูติอริยวัฒน์ drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับของลักษณะองค์การ และระดับของประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล 4) ศึกษาลักษณะองค์การและภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล 5) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ปีการศึกษา 2565 จำนวน 262 คน โดยกำหนดตามตารางเครจซี่มอร์แกนโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 ท่าน โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีการจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความร่วมมือ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน ปัจจัยลักษณะองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ และปัจจัยภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างภาพลักษณ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความผูกพันและการเรียนรู้ของผู้เรียน 2) ปัจจัยภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล ในทางบวกระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ปัจจัยลักษณะองค์การ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล ในทางบวกระดับปานกลาง&nbsp; อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ปัจจัยลักษณะองค์การและปัจจัยภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล โดยปัจจัยภาวะผู้นำดิจิทัลด้านการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ การสร้างโอกาส จริยธรรมผู้บริหารยุคดิจิทัล และปัจจัยลักษณะองค์การด้านโครงสร้างองค์การและเทคโนโลยีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีในยุคดิจิทัล คือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีวิสัยทัศน์และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีขึ้น ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและโรงเรียน นอกจากนี้การสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นสิ่งที่ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการดำเนินงานของสถานศึกษาไปได้ และเกิดประสิทธิผลของโรงเรียนในยุคดิจิทัลได้</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The objectives of this research were as follows : (1) to study digital leadership, organizational characteristics and effectiveness among secondary school administrators; (2) to study the relationship between the digital leadership and the effectiveness of secondary schools under the authority of the Secondary Educational Service Area Office in Ratchaburi in the digital era; (3) to study the organizational characteristics and effectiveness of secondary schools; (4) to study the effects of digital leadership and the effectiveness of secondary schools; (5) to study the effects of organizational characteristics and effectiveness of secondary schools; and (6) to study guidelines for developing effectiveness. The sample was 262 people, selected by multi-stage random sampling. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire and analyzed with descriptive statistics, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis-Enter Method. In the qualitative research, there were semi-structured interviews, five people were selected. The findings were as follows: (1) the effectiveness of the secondary school was at a high level. The highest average value was cooperation, learning achievement and adjustment. The lowest average value was digital citizenship and the organizational characteristics were very high. The highest average value was technology. The lowest average value was organizational structure. The level of digital leadership was at a very high level. The highest average value branding. The lowest average value was learner engagement; (2) digital leadership was moderately related, with a statistical significance of .05.; (3) organizational characteristics and effectiveness of secondary schools were moderately related with a statistical significance of .05.; (4) organizational characteristics and the digital leadership of secondary school administrators affect effectiveness and in aspect of structure, technology, perfectional development, creating opportunity and ethics in the digital era predicted effectiveness with a statistical significance of .05.; (5) guidelines for the effectiveness of secondary schools included vision, technology skills and creative thinking. The budget and related resources was consistent. The support of technology or educational personnel development are required.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15620 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2023-09-06T09:13:27+00:00 ฉัตรกนก สหพัฒนสมบัติ drtaweesil@gmail.com สนั่น ประจงจิตร drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สุ่มจากครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The objectives of this research were to study: 1) transformational leadership of school administrators, 2) learning organization of schools, and 3) relationship between transformational leadership of administrators and learning organization of schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1.&nbsp; A sample of 313 was randomly drawn from teachers of the schools, in the 2022 academic year. &nbsp;The tool used to collect data was a questionnaire.&nbsp; The statistics used to analyze the data by a computer program were mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results showed as the follows 1. Transformational leadership of school administrators under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 was overall the high level. 2. Learning organization of schools under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 1 was overall at the high level, too. 3. Transformational leadership of school administrators and learning organization of the schools under the Chachoengsao Primary Educational Service Area Office 1 were overall statistical significantly related at the 0.01 level.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15622 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะอารมณ์และสังคม 2023-09-06T09:22:28+00:00 พิภัทร์อนันต์ เทพพิทักษ์ drtaweesil@gmail.com สุกัญญา แช่มช้อย drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึ่งประสงค์ ในการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะอารมณ์และสังคม 2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารกิจการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะอารมณ์และสังคม ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนใจกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 82 โรงเรียน โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ครูผู้สอน จำนวน 328 คน&nbsp; โดยเป็นแบบสอบถามความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะอารมณ์และสังคมเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามขอบข่ายการบริหารกิจการนักเรียน พบว่า ความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดทักษะอารมณ์และสังคม โดยภาพรวม คือ (PNI modified&nbsp; 0.18) การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน มีความต้องการจำเป็นสูงสุด (PNI modified&nbsp; 0.21) รองลงมาคือ การดำเนินงานกิจการนักเรียน (PNI modified&nbsp; 0.19) และ การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีความต้องการจำเป็นต่ำที่สุด (PNI modified&nbsp; 0.15) การศึกษาจะเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครต่อไป</p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>This research has two main objectives. Firstly, it aims to examine the current state and desired conditions of school management in private secondary schools in Bangkok, based on the concepts of social and emotional skills. Secondly, it intends to investigate the necessary requirements for the development of school management practices in these schools, again focusing on the concepts of social and emotional skills. The research involves 82 selected private secondary schools in Bangkok, with a total of 328 participants including school administrators, deputy directors, heads of student affairs, and teachers. A questionnaire survey using a 5-point rating scale was employed to assess the necessary requirements for school management development. The findings reveal that the highest necessary requirement is the evaluation of student operations, followed by student affairs operations. On the other hand, the promotion of democracy in schools is identified as having the lowest necessary requirement. This study will provide valuable insights for school administrators, teachers, and stakeholders involved in the management of private secondary schools in Bangkok in the future.</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/EAJ/article/view/15621 แนวทางการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดสระบุรี 2023-09-06T09:18:06+00:00 อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ drtaweesil@gmail.com มนูญ โต๊ะอาจ drtaweesil@gmail.com <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp; </strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong>บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี และ เพื่อหาแนวทางในการการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ประชากรที่ใช้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 246 คนโดยใช้สูตรของยามาเน่&nbsp; เครือมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่การหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และ ค่า t-test Dependent การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้การสัมภาษณ์ โดยสรุปสาระสำคัญนำเสนอเป็นความเรียง</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการการนิเทศภายใน โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แนวทางการนิเทศภายใน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้ง 15 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรมีจิตวิทยาในการจูงใจ ในการนิเทศ ไม่ควรนิเทศตามใจตน นิเทศโดยใช้กระบวนการ โดยยึดหลัก“<strong>ถูกที่”</strong> คือ <strong>“ถูกคน”</strong> และ<strong>“ถูกใจ”</strong></p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This research article aims to study the needs of supervision within large educational institutions under the Office of Primary Educational Service Area in Saraburi Province, and to find guidelines for internal supervision to enhance learning achievement in large educational institutions. Under the Office of Primary Educational Service Area in Saraburi Province The population used was school administrators group leader and teachers. The samples used in this study were 246 people using Yamane's formula. The research instrument was a 5-point scaled questionnaire. Statistics used were mean ( ) and standard deviation (S.D.) and t-test Dependent. Qualitative data analysis. from in-depth interviews by analyzing content from notes and audio recordings of interviewees In summary, the main points are presented in essays.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research revealed that the overall and individual supervision needs were at high levels in all aspects. When comparing the learning achievement of students, it was found that the learning achievement of students before and after using the internal supervision approach. There was a statistically significant difference at the .01 level.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in-depth interview All 15 key informants agreed that There should be a psychology of motivation in supervision, not self-indulgent supervision. supervision using process By adhering to the principle of "right place", i.e. "right people" and "likes".</p> 2023-09-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023