เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหารสถานศึกษาในยุค Digital Transformation

Digital Technology for School Management in the Digital Transformation Era

Authors

  • สุปรีดา โกษาแสง
  • กฤษดา ผ่องพิทยา
  • สมชาย เทพแสง

Keywords:

เทคโนโลยีดิจิทัล, การบริหารสถานศึกษาในยุค Digital Transformation

Abstract

บทคัดย่อ การบริหารสถานศึกษาในยุค Digital Transformation เป็นการดำเนินงานบริหารงานโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล มีวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ โดยสถานศึกษาสามารถดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ประกอบด้วย 1) การบริหารวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป  ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการใช้กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบาย มีวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมายโรงเรียน ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี กำกับติดตามการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัลมีรูปแบบในการดำเนินงานที่มีความชัดเจน ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานให้ครู ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในทุกงาน ภายใต้องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม การมีภาวะผู้นำ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Abstract School management in the digital transformation era is the operation of school management using digital technology. There are management methods to achieve the objectives set by the educational institution. The school can operate by using technology in the management of the 4 educational institutions, comprising 1) Academic management, 2) Budget management, 3) Personnel management, and 4) General administration, to be effective to be used as a component in the administration of educational institutions under Bangkok. By implementing an administrative process based on the PDCA quality cycle, The administrators focus on policy formulation, vision, school goals, technology leadership, supervise and follow up on operations. by applying digital technology to the management and teaching and learning and success factors in running a school using digital technology have a clear operating model. The management attaches importance to the supervision and follow-up of operations. continuously. Develop operational knowledge for teachers. In addition, cooperation from all sectors is required to participate in the implementation of activities in all works. Under the elements of using digital technology in school management in the field of Personnel development, Management, Good governance, Participation, Leadership, and Information and Communication Technology.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-06-28