ภาวะผู้นำคุณภาพที่ส่งผลต่อการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Authors

  • คุณสุวรรณา สุวรรณสุข

Abstract

The Quality Leadership of School Administrators affecting on Sufficiency Economy in Schools under the Bangkok Metropolitan

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30