การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

Authors

  • คุณวีระ หมายมั่น

Abstract

The Participative Management of School Administrators Affecting on The Cores Competencies of The Students in Schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-30