การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรม โฮเทล เดอ ลัดดา

A STUDY ON THE INFLUENCES OF SERVICE MARKETING MIX AND SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION OF HOTEL DE LADDA

Authors

  • Jaratchwahn Jantarat School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce
  • Kriengsak Boontos School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce
  • Thanita Kongrerk School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce
  • Anuchat Chamchong School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce

Keywords:

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผู้บริโภค

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรม โฮเทล เดอ ลัดดา โดยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบการแจกแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าโรงแรม โฮเทล เดอ ลัดดา จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรม โฮเทล เดอ ลัดดา ที่ระดับนัยสำคัญ = .05 และปัจจัยคุณภาพการบริการ คือ มิติความเป็นรูปธรรมของบริการ มิติการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และ มิติความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรม โฮเทล เดอ ลัดดา โดยมีระดับนัยสำคัญ =.000*, .003* and .013* ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565). สถานการณ์การท่องเที่ยว เดือนมกราคม 2565. กรุงเทพฯ:

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา.

จินดา ทับทิมดี. (2564). การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี จากส่วนประสมทางการตลาดบริการ. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 8(2), 446-456.

ฐิตารีย์ ศิริมงคล. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณภาพการบริการของร้านอาหาร ในสภาวะการเกิดโรคระบาดใหญ่. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(3), 75-87.

พชร เกษโกศล และจิตต์โสภิณ มีระเกตุ (2562). อิทธิพลของคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ โรงแรมและรีสอร์ท ในเขตพื้นที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 4(3), 102-114.

เพ็ญพร กลัดหลำ และอริสรา เสยานนท์ (2563). พฤติกรรมกับคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแแรมของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (น. 1003-1016). นนทบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

ไพศาล บุญชูใจ และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยในการเลือกพักโรงแรมแกรนด์อินเตอร์โฮเทลจังหวัดสมุทรสาคร. การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (น. 304-316). นนทบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต.

พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และจีระศักดิ์ ทัพผา. (2563). แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจและการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน. วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 26(1), 59-66.

ภาวิณี ทองแย้ม. (2560). ความสำคัญของคุณภาพการบริการต่อความสำเร็จของธุรกิจ. วารสารเกษมบัณฑิต, 18(1), 219-232.

มะลิวรรณ ช่องงาม และภัทราวุฒิ โนรี. (2564). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการสำหรับรีสอร์ทในจังหวัดนครนายก. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 8(2), 104-117.

มันนี่ บัฟฟาโล่. (2564). ธุรกิจท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไร ? ในวันที่ “เปิดประเทศ”. ค้นเมื่อ 13 กันยายน 2565, จาก

รุ่งทิพย์ นิลพัท. (2561). คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการโรงพยาบาล เปาโลรังสิต. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่ = Marketing management. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา และจิระวัฒน์ อนุชชานนท์. (2562). หลักการการตลาด (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2563). นนทบุรี: ธรรมสาร.

ศิริมา แก้วเกิด, ภคพล สุนทรโรจน์ และพิชุดา การีเวท. (2565). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรม ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารการบัญชีและการจัดการ, 14(3), 84-95.

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบบวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. มุกดาหาร: สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร.

Mahmood, R., & Khan, S. M. (2014). Impact of service marketing mixes on customer perception: A study on Eastern Bank Limited, Bangladesh. European Journal of Business and Management, 6(34), 164-172.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/ Prentice.

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations. New York: The Free Press.

Downloads

Published

30-06-2023

How to Cite

Jantarat, J. ., Boontos, K. ., Kongrerk, T. ., & Chamchong, A. . (2023). การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรม โฮเทล เดอ ลัดดา: A STUDY ON THE INFLUENCES OF SERVICE MARKETING MIX AND SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION OF HOTEL DE LADDA. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 14(1), 57–68. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/15523