รูปแบบกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

Authors

  • Watchara Wetprasit Phetchaburi Rajabhat University

Keywords:

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียว นวัตกรรมสีเขียว ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและตรวจสอบรูปแบบกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือสถานประกอบกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 400 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรมสีเขียวของสถานประกอบการมากที่สุดคือ กลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สีเขียว รองลงมาเป็นกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กลยุทธ์การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์สีเขียว      กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สีเขียว และกลยุทธ์ค่าตอบแทนและการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์สีเขียว ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นวัตกรรมสีเขียวมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบกลยุทธ์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีค่าดัชนีวัดความสอดคล้องคือ CMIN/dF=1.994, P-value=0.920, GFI=0.994, AGFI=0.961, CFI=0.997, NFI=0.995, RMSEA=0.50, RMR=0.002 ดังนั้นผู้บริหารสถานประกอบการควรกำหนดนโยบายและการปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวโดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญคือกลยุทธ์การจัดการผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กลยุทธ์การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์สีเขียว กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สีเขียว และกลยุทธ์ค่าตอบแทนและการให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์สีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสีเขียวในสถานประกอบการซึ่งจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสถานประกอบการต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Watchara Wetprasit, Phetchaburi Rajabhat University

Faculty of Management Science

Downloads

Published

2021-09-30