ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระบองเพชรประเภทตอ

Authors

  • Aticha Promrat Business School, University of the Thai Chamber of Commerce
  • Kesara Supornsinchai Business School, University of the Thai Chamber of Commerce
  • Anuchat Chamchong Business School, University of the Thai Chamber of Commerce
  • Jirapat Promsoongwong Business School, University of the Thai Chamber of Commerce

Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระบองเพชรประเภทตอที่แตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระบองเพชรประเภทตอที่แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระบองเพชรประเภทตอ โดยใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มสมาชิกบนเพจเฟซบุ๊ก กลุ่ม “ตลาดตอ” จำนวน 400 คน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent-Samples t- test, f – test และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีระดับความสำคัญสูงที่สุดในระดับระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.827 ทางด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้อกระบองเพชรประเภทตอที่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านนำไปใช้ทำอะไร ด้านบุคคลที่มีส่วนร่วมในการซื้อ ด้านช่องทางในการซื้อ ด้านความถี่ในการขยายพันธุ์แคคตัส และด้านจำนวนตอที่ใช้กราฟต่อครั้งที่แตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจเลือกซื้อกระบองเพชรประเภทตอที่แตกต่างกัน และในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื้อกระบองเพชรประเภทตอ และสามารถทำนายการตัดสินใจซื้อกระบองเพชรประเภทตอได้ร้อยละ 65.4

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-12-29