รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น แซท

Authors

  • Sirijanya Kuawiriyapan Faculty of Administration and Management, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
  • Opal Suwannamek Faculty of Administration and Management, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Keywords:

รูปแบบการดำเนินชีวิต ผู้บริโภค เจเนอเรชั่น แซท

Abstract

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล และ2. ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น แซท เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ ในอนาคตด้วยตัวแบบ AIO ประกอบด้วย กิจกรรม ความสนใจ และการแสดงความคิดเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 280 คน ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละกับข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001-14,000 บาท ผลการวิจัยรูปแบบการดำเนินชีวิตทางด้านกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เข้าเรียนทุกครั้ง เลือกฟังเพลงในรูปแบบ Music Streaming ผ่าน Smartphone โดย Application ที่นิยมมากที่สุดคือ Joox ชมภาพยนตร์ผ่าน VDO Streaming คือ Netflix ชมคลิปเพื่อความบันเทิงผ่าน Content Application Tik Tok นิยมเล่นเกมแนว MOB นิยมซื้อสินค้าในร้าน Multi Brand สำหรับรูปแบบการดำเนินชีวิตทางด้านความสนใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจทางด้านสังคม ในเรื่องสภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ส่วนรูปแบบการดำเนินชีวิตทางด้านการแสดงความคิดเห็น พบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่อง Gen Z เป็นคนพูดตรงและกล้าพูด ไม่ชอบการรอคอยเป็นเวลานาน และไม่จำเป็นต้องอดทนเมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กวัยรุ่นทั้งในเรื่องคุณภาพและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความเป็นตัวตนของผู้บริโภคกลุ่ม Generation Z ในราคาที่สมเหตุสมผลผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก รวดเร็ว และสื่อสารผ่านการรีวิวจากผู้ใช้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

30-12-2020

How to Cite

Kuawiriyapan, S., & Suwannamek, O. (2020). รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่น แซท. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ: Srinakharinwirot Business Journal, 11(1), 23–43. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/view/13145