ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Peer Instruction ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่

Main Article Content

สุริยา เฉลิมชาติ
สุระ วุฒิพรหม

Abstract

Effect of Peer Instruction on Pattern Analysis of Grade-10 Students’ Conceptual Understanding about Force and Motion
 
Suriya Chalermchat and Sura Wuttiprom
 
รับบทความ: 18 เมษายน 2558; ยอมรับตีพิมพ์: 15 กรกฎาคม 2558
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนที่มีต่อแบบประเมินความเข้าใจแนวคิดเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion Conceptual Evaluation, FMCE) โดยใช้กรอบงานวิจัยของ Smith and Wittmann (2008) ซึ่งจัดกลุ่มคำถามของ FMCE ใหม่เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ แรงที่กระทำต่อเลื่อน (force sled) การเคลื่อนที่กลับทิศทาง (reversing direction) กราฟของแรง (force graphs) กราฟของความเร่ง (acceleration graphs) กฎข้อที่สามของนิวตัน (Newton III) และกราฟของความเร็ว (velocity graphs) กลุ่มที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน จากโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 การวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Peer Instruction ร่วมกับการทำการทดลอง และแบบประเมิน FMCE วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนำคำตอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของนักเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า คำตอบของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บ่งบอกถึงความเข้าใจแนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Smith and Wittmann (2008) และหลังกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดที่ถูกต้องมากขึ้น
คำสำคัญ: แบบประเมินความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่  ความก้าวหน้าทางการเรียน ฟิสิกส์ศึกษา
 
Abstract
The objective of this research was to analyze student responses on the Force and Motion Conceptual Evaluation (FMCE) based on Smith and Wittmann’s framework. FMCE questions were revised into six clusters, i.e., force sled, reversing direction, force graphs, acceleration graphs, Newton III and velocity graphs. The participants were 10 grade-10 students from Pracharath Pattana Suksa School, Kalasin in the second semester of academic year 2014. A one-group pretest-posttest design was employed in the study, and the research tools consisted of lesson plans based on Peer Instruction technique incorporated with the experiment and an FMCE test. The results indicated that students’ responses before the learning activities showed the misunderstanding about force and motion as the Smith and Wittmann’s work, and after learning activities the students’ concepts were correctly increased.
Keywords: Force and Motion Conceptual Evaluation, Normalized gain, Physics education

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Arphonpisan, P. (2005). Development of an Experimental Set on Motion in Magnetic Field for the Forth Key Stage Students in Changwat Nakhonpathom. M.Ed. in Science Education. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Boonpasawai, S. (1991). Problem solving and conception in teaching Physics. IPST magazine 7(3): 19–21. (in Thai)

Fagen, A. D., Crouch, C. H., and Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results form a range of classroom. The Physics Teacher 40: 206– 209.

Mazur, E. (1997). Peer Instruction: A User’s Manual. New Jersey, USA: Upper Saddle River.

National Institute of Educational Testing Service [NIETS] (2012). Score for Ordinary National Education Test of Mathayom Suksa VI Students, Bangkok: Author. (in Thai)

Novak, G., Patterson, E., Gavrin, A., and Chris-tian W. (1999). Just-in-time Teaching: Blending Active Learning with Web Technology. New Jersey, USA: Prentice-Hall Upper River.

Pooranachote, T. (1994). Modern Methods for Teaching Science. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Sokoloff, D. R., and Thornton, P. K. (1997). Using interactive lecture demonstrations to create an active learning environment. The Physics Teacher 35(6): 340.

Smith, T. I., and Wittmann, M. C. (2008). Applying a resources framework to analysis of the Force and Motion Conceptual Evaluation. Physical Review Special Topics – Physics Education Research 4: 1-12.

Most read articles by the same author(s)