1. วารสารฯ มีค่าตีพิมพ์เท่าไหร่

    คำตอบ: วารสารไม่มีค่าดำเนินการ (processing fees) และไม่มีค่าตีพิมพ์ (publication fee)

 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาบทความในการตีพิมพ์นานเท่าใด

   คำตอบ: ระยะเวลาในการดำเนินการ  ปกติใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน ตั้งแต่กองบรรณาธิการพิจารณา เลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ และการตัดสินผล  มีปัจจัยที่ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการนานขึ้น เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ส่งผลการพิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนด มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้นิพนธ์ขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขร่างนิพนธ์ต้นฉบับ ผลประเมินเป็น major revision จะต้องเข้าระบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกรอบ

 

3.  ส่งร่างนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) แล้ว จะได้รับจดหมายตอบรับเมื่อใด

    คำตอบ: ต้องผ่านกระบวนการพิจารณา และมีการแก้ไขจนถึงขั้นตอนบรรณาธิการตอบรับการตีพิมพ์ จึงจะขอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ได้

 

4. การตีพิมพ์ในวารสารต้องส่งใบรับรองการขอจริยธรรมในมนุษย์หรือไม่

    คำตอบ: ประกาศหลักเกณฑ์การส่งร่างนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ว่าด้วยเรื่อง การขอจริยธรรมในมนุษย์ ดังนี้ (1) กรณีงานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรี ไม่ได้ใช้เพื่อขอจบการศึกษา ให้ทำบันทึกรับรองการปฏิบัติตามจริยธรรมในมนุษย์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรลงนามรับรอง (2) กรณีงานวิจัยสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ใช้เพื่อขอจบการศึกษา ให้ทำบันทึกรับรองการปฏิบัติตามจริยธรรมในมนุษย์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาลงนามรับรอง (3) กรณีงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ใช้เพื่อขอจบการศึกษา และการขอตำแหน่งวิชาการ ต้องส่งใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์เพื่อเสนอขอตีพิมพ์ (4) งานวิจัยของนักวิจัย คณาจารย์ และครูในโรงเรียนที่ขอมีและเลื่อนวิทยะฐานะ ต้องส่งใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์เพื่อเสนอขอตีพิมพ์