Published: 2014-05-01

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ฉ

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

การศึกษาคุณภาพน้ำด้วยดัชนีชีวภาพกับปัญหาสุขภาพของชุมชนริมคลอง: กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์, ดลยา พลเสน, สรายุทธ ลิ้มสุวรรณ, สิริมา มงคลสัมฤทธิ์, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล

28-36