Published: 2017-06-09

กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ช

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

ศมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata (Born, 1778)

รัตนชาติ คิ้วสกุลกาญจน์, กุลนิษฐ์ ถนอมจิตร์, สุภัททา เฉื่อยฉ่ำ, สุทิน กิ่งทอง

215-226

การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาขนมทองเอก

สิริมนต์ ชายเกตุ, พรเพ็ญ มรกตจินดา, วีณา ทองรอด

261-270

การพัฒนาฟาร์มไก่ไข่แบบสมาร์ตบนพื้นฐานตรรกศาสตร์คลุมเครือและราสพ์เบอร์รี่ไพ

พิทักษ์ จิตรสำราญ, สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์

356-367

การทดลองเรื่องมอเตอร์ฟิล์มของเหลว

พศิน แย้มสงวนศักดิ์, ตุลา จูฑะรสก

408-420

การสร้างเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายที่ทำจากเส้นด้ายเพื่อศึกษาไฟฟ้าเคมี

มาลัย สว่างภพ, ปุริม จารุจำรัส, มะลิวรรณ อมตธงไชย, สุภาพ ตาเมือง, เสนอ ชัยรัมย์

421-428

จากกิจกรรมในโครงการพระราชดำริสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, บงกช บุญบูรพงศ์, เดชา จันทร์น้ำใส, นราธิป ปราโมทย์, ภานุกร คงไสยะ, ปัทมาพร น่าดู, วาสนา ไผ่งาม, สิรินญา ไพเราะ

449-457

ดัชนีผู้แต่ง

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

474-476