Published: 2016-01-26

กองบรรณาธิการ

สมเก่ียรติ พรพิสุทธิมาศ

ค-ง

รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

จ-ช

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

สารบัญ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ปกหลัง

การวิเคราะห์และเปรียบเทียบยีสต์บีตากลูแคนจากลูกแป้งข้าวหมากในภาคกลางของประเทศไทย

อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, เกร็ดแก้ว มุขแสง

188-197

ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด

เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

256-267

ดัชนีผู้แต่ง

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

283-284