วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL en-US somkiat.pswu@gmail.com (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (Somkiat Phornphisutthimas)) somkiat.pswu@gmail.com (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ) Sat, 29 Jan 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 กองบรรณาธิการ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14702 <p><strong>ที่ปรึกษา</strong></p> <p> </p> <p>คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p>(ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร)</p> <p> </p> <p><strong>บรรณาธิการ</strong></p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ</p> <p> </p> <p><strong>บรรณาธิการจัดการ</strong></p> <p> </p> <p>ผู้่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ</p> <p> </p> <p><strong>กองบรรณาธิการ</strong></p> <p> </p> <p>ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p> </p> <p>ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พินสุวรรณ์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวัฒนะ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภัค ศรียาภัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร /มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญลือ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p> </p> <p>รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์ /มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส / มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</p> <p> </p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา</p> <p> </p> <p>อาจารย์ ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา / มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p> </p> <p>อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p> </p> <p>ดร.สมบัติ คงวิทยา /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p> </p> <p>คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p> </p> <p>Prof. Dr. Wee Tiong Seah / Melbourne Graduate School of Education, The University of Melbourne 234 Queensberry Street Victoria 3010, Australia</p> <p> </p> <p>Dr. Bin Hong /China Institute of Medical Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Taintanxili #1, Beijing 100050, China</p> <p> </p> <p>Dr. Vandna Rai / National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, India</p> <p> </p> <p><strong>ฝ่ายศิลป์และภาพ</strong></p> <p> </p> <p>นายสัญญา พาลุน</p> <p> </p> <p><strong>ฝ่ายจัดการและเลขานุการ</strong></p> <p> </p> <p>นางชลรดา สารทสมัย</p> สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ Copyright (c) 2022 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14702 Tue, 06 Sep 2022 00:00:00 +0000 รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14196 - สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ Copyright (c) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14196 Sat, 29 Jan 2022 00:00:00 +0000 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ (Guidelines for Author) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14641 <p>-</p> สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ Copyright (c) 2022 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14641 Wed, 03 Aug 2022 00:00:00 +0000 การเพิ่มการผลิตซี–ไฟโคไซยานินและพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ที่เพาะเลี้ยงด้วยไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14203 <p>Enhanced Production of C–Phycocyanin and Polyhydroxybutyrate in the <em>Arthrospira platensis</em> Cultured with Light–Emitting Diodes (LEDs)</p> <p> </p> <p>Chanchanok Duangsri, Winai Charunchaipipat, Khomson Satchasataporn, Authen Promariya, Nat–Anong Mudtham, Nattaphong Akrimajirachoote, Suchanit Ngamkala and Wuttinun Raksajit</p> <p> </p> <p><strong>รับบทความ</strong><strong>: </strong>6 กุมภาพันธ์ 2565;<strong> แก้ไขบทความ: </strong>22 กุมภาพันธ์ 2565; <strong>ยอมรับตีพิมพ์: </strong>3 มีนาคม 2565; <strong>ตีพิมพ์ออนไลน์:</strong> 3 มิถุนายน 2565 (abstract)</p> <p> </p> <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>ไซยาโนแบคทีเรียม อาร์โทสไปรา พลาเทนซิส เป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงในการผลิตสารประกอบที่มีมูลค่า เช่น ซี–ไฟโคไซยานิน (ซี-พีซี) และ พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต (พีเอชบี) การ ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) (แสงสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน และสีขาว) ภายใต้ความเข้มแสงต่ำ ปานกลางและสูง (LL, ML, HL; 15, 30, 60 ไมโครโมลโฟตอนต่อตารางเมตรต่อวินาที ตามลำดับ) ต่อปริมาณชีวมวล คลอโรฟิลล–<em>เอ</em> ซี–พีซี และพีเอชบีของอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส อีกทั้งประเมินแอคติวิตีการกำจัดอนุมูลอิสระของซี–พีซีของอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ผลการศึกษาพบว่า ค่าสูงสุดของปริมาณชีวมวล (2.80 ± 0.11 กรัมต่อลิตร) และปริมาณคลอโรฟิลล์–<em>เอ</em> (5.80 ± 0.12 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีแดงที่มีความเข้มแสงปานกลาง ในขณะที่ค่าต่ำสุดของปริมาณชีวมวลและและปริมาณคลอโรฟิลล์–<em>เอ</em> พบในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีน้ำเงินที่มีความเข้มแสงปานกลาง ในทางกลับกัน ซี–พีซี มีปริมาณเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.78 ± 0.07 มิลลิกรัมต่อกรัม ในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีน้ำเงินที่มีความเข้มแสงสูง เมื่อเทียบกับแสงสีแดง สีเขียว และสีขาวที่ความเข้มแสงเดียวกัน นอกจากนี้พบว่า ซี–พีซี ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งสกัดได้จากเซลล์ที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีน้ำเงินที่มีความเข้มแสงสูง แสดงค่าแอคติวิตีการกำจัดอนุมูลอิสระเท่ากับร้อยละ 52.1 ± 5.6 นอกจากนี้พีเอชบีมีปริมาณสูงสุด (9.18 ± 0.32%(w/w) DW) ในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีขาวที่มีความเข้มแสงสูงและขาดแหล่งอาหารไนโตรเจนในอาหารเลี้ยง เมื่อเทียบกับแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินที่ความเข้มแสงเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้ให้ข้อมูลทางสรีรวิทยาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลกระทบของสเปกตรัมแสงที่แตกต่างกันและความเข้มของแสงต่อการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุสังเคราะห์ด้วยแสง และพีเอชบี ซึ่งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับการผลิตสารประกอบที่มีมูลค่าสูงจากการเพาะเลี้ยงอาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ให้เหมาะสม</p> <p> </p> <p><strong>คำสำคัญ</strong><strong>: </strong>อาร์โทสไปรา พลาเทนซิส ซี–ไฟโคไซยานิน แอลอีดี พอลิไฮดรอกซีบิวทีเรต</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>The cyanobacterium <em>Arthrospira platensis</em> is considered a highly potential resource for the production of valuable compounds such as C–phycocyanin (C–PC) and poly–3–hydroxybutyrate (PHB). This study aimed to evaluate the effects of different coloured light–emitting diodes (LEDs) (red, green, blue, and white light) under low, medium, and high light intensity (LL, ML, HL; 15, 30, 60 µmol photons m<sup>–2</sup>s<sup>–1</sup>, respectively) on the biomass, chlorophyll–<em>a</em> (Chl–<em>a</em>), C–PC, and PHB contents of <em>A. platensis</em>, and further determine the free–radical scavenging activity of <em>A. platensis</em> C–PC. The results exhibited that the highest values for biomass (2.80 ± 0.11 g L<sup>–</sup><sup>1</sup>) and chlorophyll-<em>a</em> (Chl–<em>a</em>) content (5.80 ± 0.12 mg L<sup>–</sup><sup>1</sup>) were obtained in cells cultured under ML red light, while the lowest values for biomass and Chl–<em>a</em> content were observed in cells cultured under ML blue light. On the other hand, the C–PC value increased to 2.78 ± 0.07 mg g<sup>–1</sup> in cells cultured under HL blue light compared to red, green, and white lights with equal intensities. Besides, the purified C–PC obtained from cells cultured under HL blue light showed 52.1 ± 5.6% of free–radical scavenging activity at a C–PC concentration of 100 µg mL<sup>–</sup><sup>1</sup>. In addition, the maximum PHB content (9.18 ± 0.32%(w/w) DW) was obtained in cells cultured under HL white light with nitrogen deprivation compared to red, green, and blue lights with equal intensities. The results of the current study provide useful physiological information regarding the effects of different light spectra and light intensity on growth, photosynthetic pigments, and PHB as a prerequisite to optimize the production of high–value compounds from cultures of <em>A. platensis</em>.</p> <p> </p> <p><strong>Keywords: </strong><em>Arthrospira platensis</em>, C-Phycocyanin, LEDs, Polyhydroxybutyrate</p> ฉันท์ชนก ดวงศรี, วินัย จรูญไชยพิพัฒน์, คมสัน สัจจะสถาพร, อุเทน พรมอริยะ, นาฏอนงค์ หมุดธรรม, ณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, สุชนิทธิ์ งามกาละ, วุฒินันท์ รักษาจิตร์ Copyright (c) 2022 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14203 Thu, 03 Mar 2022 00:00:00 +0000 การศึกษาเบื้องต้นในการใช้ผักตบชวาเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/13978 <p>A Preliminary Study of Using Water Hyacinth for Cultivation of Edible Mushrooms</p> <p> </p> <p>Jirapornpong Numsiri, Teerawat Khithen, Apiwat Sukkasem and Nattawut Rungjindamai</p> <p> </p> <p><strong>รับบทความ</strong><strong>: </strong>31 ตุลาคม 2564;<strong> แก้ไขบทความ: </strong>30 มกราคม 2565;<strong> ยอมรับตีพิมพ์: </strong>18 กุมภาพันธ์ 2565; <strong>ตีพิมพ์ออนไลน์:</strong> 19 พฤษภาคม 2565 (abstract)</p> <p> </p> <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ผักตบชวาเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงเห็ด 3 ชนิดได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดเป๋าฮื้อ โดยทำการเพาะเลี้ยงเห็ดในอาหารจำนวน 3 สูตรได้แก่ 1) potato dextrose agar (PDA) 2) ผักตบชวาแห้ง และ 3) ผักตบชวาสด โดยเพาะเลี้ยงในขวดแก้ว หลังจากนั้นนำไปบ่มที่ 2 สภาวะ ได้แก่ อุณหภูมิห้อง (อยู่ระหว่าง 25–32°C) และอุณหภูมิคงที่ 25°C บ่มนาน 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าเส้นใยของเห็ดทั้ง 3 ชนิด สามารถเจริญได้ดีทั้งในอุณหภูมิ 25°C และที่อุณหภูมิห้อง เห็ดเป๋าฮื้อเจริญเฉพาะบนผักตบชวาสดเท่านั้น แต่เห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมสามารถเจริญได้ทั้งบนผักตบชวาสดและแห้ง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผักตบชวามีศักยภาพในการนำไปเพาะเห็ดแทนวัสดุดั้งเดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติ</p> <p> </p> <p><strong>คำสำคัญ</strong><strong>: </strong>ผักตบชวา วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เห็ดกินได้</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>The aim of this research was to focus on utilization of water hyacinth as a substrate for cultivation of three edible mushrooms including phoenix mushroom, oyster mushroom and abalone mushroom. They were grown on 3 types of substrates including 1) PDA, 2) dried water hyacinth and 3) fresh water hyacinth. The mushrooms were grown in glass jars and incubated at two conditions [room temperature (25–32ºC) and 25ºC] for six weeks and the fungal growth was observed weekly. The result showed that these three mushrooms were able to grow at both 25ºC and room temperature. Abalone mushroom can only grow on fresh water hyacinth. However, phoenix mushroom and oyster mushroom can grow actively either fresh or dried water hyacinth. This demonstrates that water hyacinth has the potential to be used for mushroom cultivation since it can reduce the cost production and utilize the agricultural waste.</p> <p> </p> <p><strong>Keywords: </strong>Water hyacinth, Agricultural waste, Edible mushroom</p> จิรพรพงศ์ นุ่มศิริ, อภิวัฒน์ สุขเกษม, ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย Copyright (c) 2022 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/13978 Fri, 18 Feb 2022 00:00:00 +0000 ประสิทธิภาพการบำบัดสารซีโอดีของน้ำเสียจากโรงล้างขยะถุงพลาสติกโดยการเติมโอโซน https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/13981 <p>The COD Removal Efficiency of Wastewater from Plastic Bag Washing Plant by Ozonation</p> <p> </p> <p>Chutima Namwiset, Nutcha Wongsup, Sitthichai Chaikhan and Supanee Junsiri</p> <p> </p> <p><strong>รับบทความ</strong><strong>: </strong>27 ตุลาคม 2564;<strong> แก้ไขบทความ: </strong>7 มีนาคม 2565;<strong> ยอมรับตีพิมพ์: </strong>22 มีนาคม 2565; <strong>ตีพิมพ์ออนไลน์:</strong> 9 มิถุนายน 2565 (abstract)</p> <p> </p> <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>งานวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดี (chemical oxygen demand) ของน้ำเสียจากโรงล้างขยะถุงพลาสติกด้วยการเติมโอโซนในถังปฏิกิริยาปริมาตร 2 L บรรจุน้ำเสียที่มีค่าซีโอดีเริ่มต้น 170.88 mg/L การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ชุด (ชุดละ 3 ซ้ำ) ได้แก่ น้ำเสียที่ไม่มีการเติมโอโซน (ชุดควบคุม) และน้ำเสียที่มีการเติมโอโซน 33.33 mg/h (ชุดทดลอง) โดยใช้ระยะเวลาการบำบัดนำเสีย ได้แก่ 2 h 4 h และ 8 h วิเคราะห์ค่าซีโอดีด้วยวิธีการกลั่นแบบปิด (closed reflux method) โดยการไทเทรตชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ ผลการศึกษาพบว่า ค่าซีโอดีของน้ำเสียมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัด โดยระยะเวลา 8 h เป็นระยะเวลาที่ลดค่าซีโอดีได้มากที่สุด หลังการบำบัดด้วยโอโซนเป็นเวลา 8 h พบว่า ประสิทธิภาพการบำบัดค่า ซีโอดีมีค่าร้อยละ 46.42 – 50.55 (ร้อยละ 48.07 ± 2.19) สำหรับการบำบัดความขุ่น สี ออกซิเจนละลายน้ำ และของแข็งละลายน้ำด้วยกระบวนการเติมโอโซนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการบำบัดซีโอดี ดังนั้นการนำโอโซนมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ความเข้มข้นสูงจะต้องมีกระบวนการบำบัดขั้นต้นก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่าซีโอดีของการบำบัดด้วยโอโซนให้มากขึ้น</p> <p> </p> <p><strong>คำสำคัญ</strong><strong>: </strong>การเติมโอโซน การบำบัดน้ำเสีย โรงงานล้างขยะถุงพลาสติก</p> <p> </p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>This experimental research aimed to study the efficiency of COD (Chemical Oxygen Demand) treatment of wastewater from plastic bag washing plants with the ozonation. The reaction tank has a capacity of 2 L containing wastewater with the initial value of COD 170.88 mg/L. The experiment included wastewater (control set) and wastewater at ozone constant 33.33 mgO<sub>3</sub>/h (experimental set). The duration of treatment is 2 h, 4 h and 8 h. The COD analysis method is the closed reflux method by titration (3 repetitions each set). The study results found that The COD of wastewater varies with the duration of treatment. The 8–h period is the period that gave the highest reduction of COD. The efficiency of COD treatment at 8 hours was 46.42% – 50.55% (48.07 ± 2.19%). Treatment of turbidity, color, dissolved oxygen, and dissolved solids with the ozone addition process is the same as COD treatment. Therefore, the ozone addition in high concentration wastewater treatment requires a pre–treatment process to optimize the COD reduction of ozonation.</p> <p> </p> <p><strong>Keywords: </strong>Ozonation, Wastewater treatment, Plastic bag washing plant</p> ชุติมา นามวิเศษ, ณัชชา วงค์สรรพ, สิทธิชัย ใจขาน, สุภาณี จันทร์ศิริ Copyright (c) 2022 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/13981 Tue, 22 Mar 2022 00:00:00 +0000