วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL Abstrcting and Indexing Information en-US somkiat.pswu@gmail.com (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (Somkiat Phornphisutthimas)) somkiat.pswu@gmail.com (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ) Wed, 06 Sep 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 กองบรรณาธิการ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/15623 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ Copyright (c) 2023 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/15623 Wed, 06 Sep 2023 00:00:00 +0000 รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/15624 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ Copyright (c) 2023 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/15624 Wed, 06 Sep 2023 00:00:00 +0000 การพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนผ่านระบบการประเมิน BEAR https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14836 <p><strong>Development and Assessment of Learners’ Learning Progression for Scientific Competency through BEAR Assessment System</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sakkarin Achimar , Pongprapan Pongsophon</strong><strong> and </strong><strong>Pattamaporn Pimthong</strong></p> <p> </p> <p><strong>รับบทความ</strong><strong>: </strong>9 ธันวาคม 2565;<strong> แก้ไขบทความ: </strong>3 มีนาคม 2566;<strong> ยอมรับตีพิมพ์: </strong>4 เมษายน 2566; <strong>ตีพิมพ์ออนไลน์</strong>: 26 กันยายน 2566 (Authorproof)</p> <p> </p> <p><strong>บทคัดย่อ</strong></p> <p>บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนผ่านระบบการประเมิน BEAR โดยเริ่มต้นด้วยการนำเสนอที่มาและความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน นิยามและความสำคัญของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ การนำเสนอรูปแบบการประเมินแบบ BEAR และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำรูปแบบการประเมินแบบ BEAR ไปใช้ในการพัฒนาและประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้การโต้แย้งซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน รวมถึงข้อแนะนำในการนำข้อมูลความ ก้าวหน้าในการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมิน</p> <p><strong>คำสำคัญ</strong><strong>: </strong>ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ระบบการประเมิน BEAR</p> <p> </p> <p><strong>Abstract</strong></p> <p>This article aims to present the developing and assessing learners’ learning progression for scientific competency. It begins with presenting the background and significance of the development of scientific competence of learners. It presents the definition and importance of learning progression, BEAR assessment system and the case study of the application of the BEAR assessment system in the development and evaluation of scientific argumentation, one of components of scientific competency. This article discusses how to apply information from learning progression in curriculum development, teaching, and assessment.</p> <p><strong>Keywords: </strong>Learning progression, Science competency, Assessment for learning, BEAR assessment system</p> ศักรินทร์ อะจิมา, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง Copyright (c) 2023 วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL/article/view/14836 Tue, 26 Sep 2023 00:00:00 +0000